Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Reklamace nesprávně provedené zakázky obce

Firma A. získala zakázku na stavbu skupinového vodovodu, výstavbu však nedokončila a zanechala vozovku v dezolátním stavu. V prosinci 2008 byla vozovka předána obci. Sepsali jsme petici, kauzu jsme medializovali, obec však s rozbitou silnicí stále nic nedělá. Můžeme ji nějak přimět např. k tomu, aby stavbu reklamovala (obec schválila reklamaci v usnesení zastupitelstva č. 1/2010)? Můžu se nějak bránit proti provedení kontroly kontrolním výborem obce, pokud nebyla provedena řádně, ale jen „naoko“? Jak dosáhnout monitoringu zasedání zastupitelstva? Několikrát jsem se setkal s falšováním zápisů ze zasedání, zápisy jsou vstřícné k požadavkům starosty.

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 9. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Celá kauza má podle našeho názoru dva rozměry a to:

a) otázku, zda je obec povinna řádně se starat o stav svého majetku a bezpečnost obvytel, tj. např. i stav pozemních komunikací;
b) otázku, zda se obec má někomu zodpovídat za způsob, jakým hospodaří se svým majetkem, zda je povinna uplatňovat svá práva vyplývající ze soukromoprávní smlouvy (právo na reklamaci a bezplatnou opravu), pokud při transakci použila veřejné prostředky.

Obě tyto oblasti jsou v zákoně o obcích řešeny pouze deklaratorně, tj. bez jakýchkoli sankcí v případě porušení. V § 35 se uvádí, že v samostatné působnosti obec jedná v zájmu občanů obce (odst. 1) a pečuje o uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (odst. 2). V § 38 je na obec kladen požadavek na hospodárné využívání majetku obce.

Kauza se také dotýká otázky střetu zájmů, jako klíčové však zde nevidíme jako problematické to, komu byla zakázka přidělena, jako spíše laxnost obce ve smyslu nedomáhání se svých práv. Je možné, že obec na reklamaci prací netrvala právě vzhledem k osobním vazbám vůči A., v tomto ohledu je však její jednání nejspíš právně nepostižitelné.  

Posledním bodem, u kterého bych se chtěla zastavit, je usnesení zastupitelstva č. 1/2010. V tomto usnesení zastupitelstvo rozhodlo ve smyslu vyhovění Vašemu požadavku, předpokládám však, že svůj závazek nesplnilo. Vymáhání vlastních usnesení na obci je poměrně obtížné, protože zákon nepředpokládá, že by obec svá vlastní usnesení nerealizovala. Můžeme Vám však doporučit podat podnět Ministerstvu vnitra, které vykonává dozor v oblasti samostatné působnosti. Kontrolou plnění usnesení zastupitelstev je pověřen právě kontrolní výbor (§ 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích), ten však může pouze předložit zastupitelstvu své závěry, nemůže ho však přimět k jakémukoli jednání.

Závěrem je třeba uvést, že jednání obce v samostatné působnosti, o které zde jde, je zákonem poměrně málo upraveno, jedná se spíše o politickou otázku. Klíčovým krokem je zde získání vůle zastupitelstva reklamovat stavební práce (což bylo učiněno) a trvat na splnění povinností ze smlouvy (to pravděpodobně učiněno nebylo). Podpůrně lze k tomuto výsledku dospět např. vytvořením podkladů kontrolním výborem, který upozorní na nedostatky, popř. zásahem Ministerstva vnitra, na který není právní nárok, nejefektivnějším řešením by však pravděpodobně byla obměna členů zastupitelstva (jak ostatně naznačujete i v dotazu).

Zmínil jste také, pravděpodobně zčásti v kontextu původního dotazu, monitoring zasedání zastupitelstev. Povinnost takového monitoringu spadá do sféry legislativy (ať už zákonné nebo obecní), k pozměňování obsahu zápisů se však můžeme vyjádřit.

Na počátku je třeba uvést, že zasedání zastupitelstva obce je zásadně veřejné. Podle komentáře k zákonu o obcích si přítomná veřejnost může dělat z jednání poznámky či jinak zaznamenávat jednání (např. nahrávka na diktafon), pokud nebude rušit zasedání. V případě, že by takové nahrávky však již měly být dále šířeny, naráží právo na informace na právo na ochranu osobních údajů . Přinejmenším z tohoto důvodu předpokládám, že by prosazení povinného monitoringu bylo jen obtížně prosaditelné.

Falšování zápisu je však nepřípustné, je tedy nutné hledat jiné prostředky, jak mu zabránit nebo jak jej napravit. Podle § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze zasedání musí pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a pak musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, protože každý občan obce má právo do těchto zápisů nahlížet. Námitky proti zápisu může vznést některý ze zastupitelů, o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Předpokládám, že tyto námitky jste již uplatnil. Jestliže je zastupitelstvo nereflektovalo, je ještě možné podat v rámci dozoru nad výkonem samostatné působnosti podnět Ministerstvu vnitra podle § 129 zákona o obcích. Provedení kontroly a příkazu k nápravě záleží na uvážení Ministerstva. Nelze vyloučit ani trestněprávní postih (např. zneužití pravomoci úřední osoby - § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta