Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Komunální volby

Vytvořeno dne 3. 10. 2018.

Komunální volby jsou volby zástupců do zastupitelstev obcí, měst a v případě velkých měst také městských částí/obvodů. Konají se pravidelně každé 4 roky (1), nepravidelně pak pokud počet členů zastupitelstva obce, či města klesne pod zákonem předepsaný počet dříve než 6 měsíců před koncem funkčního období či v jiných zákonem stanovených případech.“ (2).

Základní informace

Způsob hlasování se podobá volbám do Poslanecké sněmovny – je tedy možné zvolit jednu politickou stranu a rozdělit také preferenční hlasy. Při komunálních volbách je však možné tyto preferenční hlasy rozdělit i mezi kandidáty napříč stranami s tím. Lze tedy udělit takový počet hlasů, který odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu obce. Z tohoto důvodu se nehlasuje pomocí typických hlasovacích lístků, ale pomocí volebního archu se všemi kandidáty (3).

Do místního zastupitelstva může volit každý, kdo alespoň v druhý den voleb dosáhl minimálního věku 18 let a jedná se o:

 • občana České republiky, který je alespoň k druhému dni voleb v obci či městě přihlášen k trvalému pobytu;
 • občana členského státu Evropské unie, který je alespoň k druhému dni voleb v obci či městě přihlášen k trvalému pobytu (4) nebo zde má alespoň přechodné bydliště a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (5)

Kromě toho volič nesmí být omezen překážkou výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • omezení svéprávnosti v tomto výkonu,
 • omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • výkon služby vojáka z povolání/v záloze v zahraničí (6).

Na rozdíl od parlamentních voleb nelze v komunálních volbách volit na základě tzv. volebního průkazu, tedy mimo místo svého trvalého bydliště.

Naopak volen může být každý, kdo rovněž alespoň v druhý den voleb dosáhl minimálního věku 18 let a zároveň:

 • u něj není překážka ve výkonu volebního práva, pokud se má stát členem zastupitelstva obce.
 • u něj není překážka ve výkonu volebního práva a je alespoň v druhý den voleb přihlášen k trvalému pobytu městské části nebo městské části, pokud se má stát členem zastupitelstva členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy (7).

U kandidátů je navíc důležité, aby u nich nedošlo k neslučitelnosti funkcí, pokud již nějakou jinou (např. na pozici zaměstnance dané obce vykonávajícího státní správu) zastávají (8).

Pokud jsou tyto podmínky splněny, mohou se voleb zúčastnit:

 • registrované politické strany a jejich koalice či sdružení – ke vzniku politické strany či hnutí je třeba podat návrh na registraci na Ministerstvu vnitra (se stanovami ve dvojím vyhotovení a peticí alespoň jednoho tisíce občanů, kteří požadují, aby tato politická strana či hnutí vznikly) (9);
 • nezávislí kandidáti a jejich sdružení – v těchto případech není nutná registrace, subjekty však musí doložit petici se zákonně daným počtem podpisů obyvatelů obce, s tím že vypočtené číslo se zaokrouhluje na celé směrem nahoru (10):

Potřebný počet podpisů uveřejní registrační úřad na úřední desce, a to nejpozději 85 dnů před volbami (11).

Zdroj: Příloha k zákonu č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.

Kandidátní listiny

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva pouze jednu kandidátní listinu – pokud se do tohoto zastupitelstva volí ve více volebních obvodech, může strana svou kandidátní listinu podat v každém z nich.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu. Tím je obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, nebo v ostatních případech pověřený obecní úřad.

Jak již bylo řečeno, nezávislý kandidáti a jejich sdružení, musí k listině přiložit také petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu dle tabulky výše (12).

Volební kampaň

Zákon stanovuje pro kampaň před komunálními volbami tři hlavní pravidla (13):

 1. Nejméně 10 dnů před volbami může starosta obce vyhradit plochu pro volební plakáty, která musí být využívána dle zásady rovnosti kandidujících volebních stran.
 2. Výsledky předvolebních průzkumů nesmí být zveřejňovány od třetího dne před volbami do ukončení hlasování.
 3. Během dvou volebních dnů je zakázána agitace a propagace volebních stran i nezávislých kandidátů „v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí“.

Na rozdíl od jiných druhů voleb je tedy úprava daleko volnější, a to především z toho důvodu, že v komunálních volbách převažující mezi kandidujícími nezávislí kandidáti a jejich sdružení, pro které by například zařizování transparentního účtu způsobovalo nepřiměřenou zátěž (14).

Volby společně s místním referendem

V případě, že se komunální volby konají společně s místním referendem, probíhá toto referendum ve stejný čas, který byl stanoven pro volby (15).

Zákon přímo neupravuje, zda mají v této situaci volby a referendum v totožné místnosti, která by tak sloužila jako volební i hlasovací. Dle názoru Nejvyššího správního soudu je však použití jedné místnosti vítané, a to i přes odlišné složení komisí a rozdílná pravidla, kterými se proces řídí (16). Možnost použití jedné místnosti by však měla být vždy vyhodnocována individuálně, jelikož je nutné část pro referendum a část pro volby i v rámci místnosti řádně oddělit. Samotné sčítání hlasů by však již pravděpodobně mělo probíhat odděleně (17).

Dle zákona budou hlasovací lístky pro volby (resp. volební arch) dodány všem voličům nejpozději 3 dny před volbami (18), zatímco v případě referenda budou hlasovací lístky dodány přímo komisím (19).

 

Poznámky

(1) Čl. 102 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993, Ústavy České republiky
(2) §58 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(3) §25 odst. 3 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(4) §4 odst. 1 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(5) §28 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(6) §4 odst. 2 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(7) §5 odst. 1 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(8) §5 odst. 2 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(9) §6 zákona č. 424/1991, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
(10) §21 odst. 4 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(11) §21 odst. 4 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(12) §21 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(13) §30 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(14) Vyjádření MVČR k volební kampani ve volbách do zastupitelstev obcí
(15) §5 odst.1 zákona č. 22/2004, o místním referendu
(16) Rozsudek Nejvyššího správního soudu Ars 3/2014
(17) Stanovisko MVČR k společnému konání voleb a místního referenda
(18) §25 odst. 5 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí
(19) §33 odst.3 zákona č. 22/2004, o místním referendu

Nadřazené kategorie:

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta