Poradna

Jak obnovit zasypaný přírodní vodopád?

Na jaře letošního roku byl v rámci odklizení štěrků z těžebních prací na zakázku zasypán sedimenty přírodní práh (vodopád) na řece. Byl asi 2m vysoký, co se průtoku týká na 7. místě v ČR, nachází se v CHKO. Naším cílem je odvoz sedimentů a obnovení vodopádu, Správa CHKO však takový postup odmítá a k naší nabídce přiložit ruku k dílu se nevyjádřila. Na koho se můžeme obrátit, abychom obnovili tuto vzácnou přírodní památku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 15. 5. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ve Vašem popisu situace mi bohužel chybí jedna důležitá informace, a to zda na danou těžbu a následný přesun štěrků do řeky bylo vydáno územní rozhodnutí.

Domníváme se totiž, že jde o terénní úpravu  dle stavebního zákona, pro kterou je nutné podle § 80 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodnutí o změně využití území. Právě v rámci tohoto řízení se měla vyjadřovat Správa CHKO (nejsem si jistá, zda stanovisko, které jste nám zaslala, je právě tímto vyjádřením, domnívám se však, že spíše nikoliv, neboť by zde Správa CHKO měla vydat tzv. závazné stanovisko, kterým tento zaslaný dokument není).

Doporučuji tedy informovat se na stavebním úřadě v lokalitě, kde terénní úprava proběhla, zda stavební úřad vydal takové územní rozhodnutí a za jakých podmínek. Pouze podmínky v tomto územním rozhodnutí jsou pro firmou R. závazné. Samotné závazné stanovisko nebo jiná vyjádření Správy CHKO nikoliv. Pokud by firma porušila podmínka převzaté do územního rozhodnutí, mohl by stavební úřad zahájit řízení o uložení pokuty (§ 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona).

Uvádíte, že k dané terénní úpravě došlo v CHKO, již však neuvádíte, v které zóně CHKO – to je zde poměrně důležité. V I. zóně platí totiž absolutní zákaz měnit využití území (viz § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.), v I. i ve II. zóně je zakázáno „měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu“ (§ 26 odst. 3 písm. a). Z obou těchto zákazů je přípustná výjimka na základě  § 43 zákona č. 114/1992 Sb. Ve III. a IV. zóně jsou tyto zásahy obecně přípustné, je však třeba získat stanovisko CHKO (to může obsahovat podmínky, které jsou však závazné, jen pokud je stavební úřad převezme do územního rozhodnutí) dle § 44 zákona č. 114/1992 Sb. Právní předpis, kterým se zřizuje CHKO (výnos č. 5373/73) žádné další podmínky nestanoví.

Druhým možným titulem pro postih firmy by mohla být smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky (výzvy). Ve výzvě je vuedeno, že štěrky budou rozmístěny „rovnoměrně“ a že o místě uložení rozhodne zadavatel, resp. že místo „bude upřesněno“. Podrobné podmínky uložení by však dle našeho názoru již měly být uvedeny v této smlouvě a neměly by být ponechány n neformální dohodě mezi firmou a Lesy ČR.

Tuto smlouvu si můžete (stejně jako výše uvedené územní rozhodnutí, resp. stanovisko CHKO) vyžádat na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Pokud by však firma smlouvu porušila, mohl by sankce vymáhat pouze její smluvní partner, tedy zřejmě Lesy ČR. Samotné porušení podmínek ve výzvě zřejmě napadat nelze (nejsme však specialisty na výběrová řízení, v tomto si tedy nejsme jisti), zde je navíc výzva natolik obecná, že lze konstatovat, že její podmínky dodrženy byly.

Hypoteticky by také bylo možné využít ust. § 86 zákona č. 114/1992 Sb. - navrácení do původního stavu:

Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody.

Věcně příslušným orgánem by zde byla Správa CHKO. Té tedy můžete v této věci podat podnět.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty