Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak přihlásit o.s. do vodoprávního řízení?

Podali jsme na vodoprávní úřad žádost být informováni o zahajovaných řízeních podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny a následně se přihlásili jako účastníci, ale úřad nám sdělil, že jsme si měli podat žádost podle zákona o vodách a za účastníky nás nepovažuje. Je třeba skutečně podávat ještě tuto speciální žádost podle zákona o vodách?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud vás vodoprávní úřad paušálně vylučuje ze všech vodoprávních řízení z důvodu, že v těchto řízeních nemohou být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny a že se těchto řízení je možno účastnit pouze na základě § 115 vodního zákona, domníváme se, že se jedná o nezákonný postup.

Zákon o ochraně přírody a krajiny je v určitých otázkách zvláštní úpravou vůči zákonu o vodách. V souladu s derogačním pravidlem „lex specialis derogat legi generali“ platí, že zvláštní právní úprava má přednost před právní úpravou obecnou.

Domníváme se proto, že i ve vodoprávních řízeních mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (např. krajinný ráz, obecná nebo zvláštní ochrana živočichů a rostlin apod.). V takovém případě má občanské sdružení – po splnění podmínek stanovených § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny – právo být informováno o zahájení těchto řízení a právo se jich účastnit.

Je však pravdou, že ne v každém vodoprávním, nebo třeba územním či stavebním řízení musejí být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny, jejich dotčení však musí být posouzeno případ od případu. Vodoprávních řízeních, ve kterých nemůže být dotčen zájem chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny, se ovšem občanské sdružení na základě žádosti podle ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny účastnit nemůže.

Na druhou stranu, existuje judikatura soudů, dle které může občanské sdružení, které se určitého správního řízení účastní na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, podávat jen námitky směřující k ochraně přírody a krajiny. Z tohoto pohledu je tedy lepší, máte-li zájem účastnit se běžně řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podat na vodoprávní úřady také žádost o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních podle § 115 vodního zákona. Rovněž se tak Vaše občanské sdružení do budoucna vyhne sporům s vodoprávními úřady.

Doporučuji vám proto vedle žádosti o informování podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny podat na příslušné úřady také žádost o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních podle § 115 vodního zákona  (vzor naleznete zde). Na základě této žádosti se budete moci účastnit všech Vámi v žádosti specifikovaných vodoprávních řízení.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona se může stát účastníkem vodoprávního řízení občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, pokud požádá vodoprávní úřad o poskytování informací o zahajování těchto řízení a do osmi dnů od obdržení informace se do řízení přihlásí.

§ 115 vodního zákona

(6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
(7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6.

Obdobně jako v žádosti podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, musí být žádost občanského sdružení „co do předmětu a místa řízení specifikována“. Rozdíl oproti úpravě účasti občanských sdružení  podle zákona o ochraně přírody a krajiny spočívá v tom, že podle § 115 vodního zákona se sdružení mohou účastnit výlučně řízení vedených podle tohoto zákona, zatímco § 70 zákona o ochraně přírody se vztahuje na všechna správní řízení, „při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny“.

Platnost žádosti podle vodního zákona dále není na rozdíl od žádosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny časově omezena.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta