Poradna

Jak zacházet s eternitem?

Budeme měnit eternitovou střešní krytinu. Je nutné se při manipulaci chránit? Jak s eternitem manipulovat a jak jej odstranit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 9. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Eternit je střešní krytina obsahující azbest (azbest je souhrnné označení skupiny látek minerálního původu). Azbest je pro lidské zdraví vysoce nebezpečný, tzv. azbestová vlákna se z azbestu uvolňují a po vdechnutí mohou mít závažný (zejména karcinogenní) dopad na lidské zdraví.

Je proto nutné při manipulaci s ním dodržovat mnohá ochranná opatření. Pokud Vám mohu doporučit, úplně nejlepší je svěřit práci spočívající v manipulaci s eternitem specializované stavební firmě.

Rozhodnete-li se přesto měnit krytinu svépomocí, manipulace musí být velmi šetrná. Je dobré eternitovou krytinu vlhčit, aby se vlákna nevířila (neoprašovat, nevysávat apod.), neházet s ní, nelámat ji, ale šetrně ji pokládat, zabalit ji do plastových pytlů a po výměně střešní krytiny zabezpečit rychlý převoz na k tomu určenou skládku odpadů.

Osoby, které s azbestem manipulují, by se měli chránit speciálními respirátory (nestačí normální prachový filtr), vhodným oděvem a ochrannými rukavicemi. Ostatní osoby (děti) by se pokud možno neměly pohybovat v blízkosti měněného eternitu. Je dobré zabezpečit okna a několik dnů následně nevětrat.

Případně je možné pokusit se informovat na speciální nátěry, které dokáží zafixovat azbestová vlákna uchycená například na stěnách tak, že se již nadále nebudou uvolňovat.

Pokud jde o uložení eternitu, jako materiálu obsahujícího azbest, na skládku odpadů, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se jedná o nebezpečný odpad, musí s ním být proto náležitě nakládáno. Především má původce (resp. každý) podle § 12 zákona o odpadech povinnost zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna (zejména na základě souhlasu Krajského úřadu k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech, případně souhrnného integrovaného povolení vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Speciální povinnosti při nakládání s odpady z azbestu pak upravuje § 35 zákona o odpadech.

§ 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.

Je proto dobré se předem informovat, kde se ve Vaší blízkosti nachází specializovaná skládka, resp. firma oprávněná k nakládání s nebezpečným odpadem.

Problematice azbestu se věnuje například Ekologický institut Veronica.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta