Poradna

Ukládání eternitové krytiny

Která firma by byla schopna odebrat 1,5 tuny eternitové střešní krytiny a uložit ji na skládku. Vím, že eternit je nebezpečný k lidskému zdraví, proto by se mělo jednat o skládku nebezpečného opadu. Kolik uložení stojí a je také možné za nějakých podmínek být osvobozen od poplatků za uskladnění eternitové střešní krytiny? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Eternit je střešní krytina obsahující azbest (azbest je souhrnné označení skupiny látek minerálního původu). Azbest je pro lidské zdraví vysoce nebezpečný, tzv. azbestová vlákna se z azbestu uvolňují a po vdechnutí mohou mít závažný (zejména karcinogenní) dopad na lidské zdraví. Pokud jde o uložení eternitu, jako materiálu obsahujícího azbest, na skládku odpadů, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, se jedná o nebezpečný odpad, musí s ním být proto náležitě nakládáno.

Především má původce (resp. každý) podle § 12 zákona o odpadech povinnost zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna (zejména na základě souhlasu Krajského úřadu k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech, případně souhrnného integrovaného povolení vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Speciální povinnosti při nakládání s odpady z azbestu pak upravuje § 35 zákona o odpadech. Na jeho základě jsou jak původce odpadů obsahujících azbest, tak oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Ministerstvo životního prostředí stanovilo vyhláškou požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. Je to zejména vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Výše poplatku za nebezpečný odpad je určena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona se skládá poplatek za nebezpečný odpad ze složky základní (za uložení odpadu) a složky rizikové (protože jde o nebezpečný odpad).

Poplatek platí původce provozovateli skládky, který si jej však neponechává, ale odvádí jej obci a Státnímu fondu životního prostředí. Výši poplatku pak přesně stanoví zákon o odpadech. Výše poplatků je určena na základě přílohy č. 6 zákona o odpadech.

Podle zákona o odpadech není možné se povinnosti poplatek zaplatit zprostit. Pokud však jde o vymáhání poplatků a penále, svěřuje ho zákon do kompetence celních úřadů, a přikazuje jim postupovat podle zvláštních právních předpisů, konkrétně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě ustanovení § 65 zákona o správě daní a poplatků, je možné prominout daňový nedoplatek („daň“ je legislativní zkratkou pro daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně; může jít tedy i o nedoplatek fakticky „poplatkový“).

Tento institut se může uplatnit, byla-li by jeho vymáháním vážně ohrožena výživa daňového dlužníka nebo osob na jeho výživu odkázaných, nebo pokud by vymáhání nedoplatku vedlo k hospodářskému zániku daňového dlužníka, při němž by výnos z jeho likvidace byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím daňovém období.

Domnívám se, že toto by mohla být situace, kdy by mohl být původce od poplatku za odpad osvobozen, nebude však zřejmě v praxi velmi častá.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty