Poradna

Informace o čerpání dotací z Evropských fondů

Lze získat informace o čerpání dotací z Evropských fondů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 8. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ust. § 2 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále je „zákon o svobodném přístupu k informacím“) jsou povinnými subjekty k poskytnutí informace státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Tyto instituce poskytují informace vztahující se k jejich působnosti (např. informace o rozpočtu obce a veřejných zakázkách, o schvalování územního plánu atd.).

Obec je tedy povinna podat Vám informaci o tom, zda podávala žádost o evropskou dotaci nebo jestli dotace z Evropských fondů čerpala a v jaké výši atd.

Žádosti o poskytnutí informace se podávají písemně, ústně nebo elektronicky. Náležitosti tohoto podání upravuje zákon o svobodném přístupu k informacím v ust. § 14 odst. 2, dle kterého musí obsahovat například Vaše jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování, kterou může být i adresa elektronická. E-mail nemusí obsahovat elektronický podpis.

Elektronické podání musí být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny, pokud ji obec zřídila, v opačném případě stačí zaslat žádost na jakoukoli její elektronickou adresu. Obec má poté povinnost zabývat se Vaší žádostí. Od obdržení žádosti by měla do 15 dnů poskytnout žádané informace (výjimečně může lhůtu prodloužit o 10 dnů) nebo rozhodnout o odmítnutí žádosti a samozřejmě Vás o tom informovat.

Pokud se tak nestane, máte možnost podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty, kterou měl správní orgán na rozhodnutí o Vaší žádosti. Podáte ji ke stejnému orgánu s tím, že o ní rozhodne orgán nadřízený.

Co se týče informací o poskytnutých evropských dotacích podnikatelskému subjektu, tak ten nemá povinnost Vám informace poskytovat. Tuto povinnost mají pouze orgány uvedené výše v ust. § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Jedinou možností jak se o čerpání evropských dotacích dozvědět, je kontaktovat přímo orgán státní správy (také žádostí o informaci), u kterého podnikatelský subjekt dotace žádal. To může být např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další.

Pro přiblížení uvádím, jak mechanismus evropských dotací funguje.

Evropské fondy zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl zřízen Národní program pro koordinaci (NOK).

Evropská Unie disponuje třemi hlavními fondy: Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), Evropským sociálním fondem (ESF) a Fondem soudržnosti (FS). Evropské fondy se dále dělí na operační programy, které jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007-2010 dosáhnout.

Operační programy se dále dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory. Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt orgánu operačního programu. Řídícími orgány operačních programů jsou u tématicky zaměřených operačních programů resortní ministerstva. Základní přehled kontaktů na Národní orgán pro koordinaci, řídící orgány, zprostředkující subjekty, informační centra, regionální zastoupení Ministerstva po místní rozvoj ČR naleznete.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty