Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Informace od děkana

Obrátili jsme se na děkana fakulty s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a nedostali jsme žádnou odpověď. Postupujeme správně, když se chceme obrátit se stížností na Ministerstvo školství, jako zřizovatele této veřejné vysoké školy? Na jaký odbor se máme obrátit? Podléhá tomuto zákonu rovněž Pozemkový fond ČR, na jehož územní pracoviště se chceme obrátit rovněž se žádostí o poskytnutí informací?

Tento dotaz byl vyřešen dne 13. 4. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Odpověď na první část Vašeho dotazu se nachází v § 16a tohoto zákona. Stížnost se podává přímo u povinného subjektu, v tomto případě tedy u děkana zahradnické fakulty. Pokud povinný subjekt stížnosti sám nevyhoví, vyřizuje ji jeho nadřízený subjekt. Domnívám se, že přímým nadřízeným subjektem děkana je rektor.

Pro větší názornost přikládám zmíněný paragraf, ve kterém je popsán postup vyřízení stížnosti. Pro úplnost dodávám, že standardní  lhůta, ve které musí povinný subjekt poskytnout informaci (pokud neexistují zákonné důvody k její neposkytnutí) je 15 dnů ode dne doručení žádosti.

Ve Vašem dotazu neuvádíte datum, kdy jste žádost o informaci podali. Pokud již uplynulo alespoň 15 dní, doporučuji podat stížnost co nejrychleji, ať nezmeškáte třicetidenní lhůtu pro její podání.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
 a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, Pozemkový fond patří bez nejmenších pochybností mezi subjekty, které jsou povinny poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Je to právnická osoba zřízená zákonem, která mimo jiné spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu. To, že poskytuje informace, vyplývá také z této statistiky, kterou naleznete na webových stránkách Pozemkového fondu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty