Poradna

Poskytnutí informací dle z.č. 123/1998 Sb. vs. nahlížení do spisu

Požádal jsem MČ Královo Pole o posudky, které byly vypracovány na zdravotní stav kaštanů a tohle se mi dostalo za odpověď: "Posudky zpracované na zdravotní stav jírovců slouží pouze pro interní potřebu, jsou součástí spisu vedeného ve správním řízení. Nahlížet do spisu je oprávněn pouze účastník řízení. Z těchto důvodů Vám je nemohu posktytnout." Myslím si, že mám dle Zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí na to právo. Sdělte mi prosím Vaše stanovisko popřípadě na koho se obrátit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 4. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jak jste zcela správně uvedl, ve Vašem případě správní orgány zaměnili žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s právem nahlížet do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Tato praxe je bohužel velmi častá, ale z tohoto důvodu existuje bohatá judikatura, kterou lze použít jako odůvodnění podmětu k zahájení přezkumného řízení nebo k žalobě. Srov. např. rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2006, čj. 8 As 35/2005, který k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvedl:

"Zákon o svobodném přístupu k informacím zajišťuje provedení práva zaručeného Listinou základních práv a svobod v článku 17 odst. 1  (práva na informace); toto právo lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Potřebné informace jsou jednak nástrojem kontroly veřejnosti vůči orgánům spravujícím věci veřejné, jednak slouží jako podklad pro volbu postupu každého jednotlivého občana při správě věcí veřejných. Zákon o svobodném přístupu k informacím tak představuje normu obecnou, což nevylučuje, aby určité otázky byly pro vymezený okruh právních vztahů a subjektů řešeny v jiných právních předpisech, např. v § 23 správního řádu  jako v posuzované věci."

Z § 23 správního řádu vyplývá, že účastníci řízení a jejich zástupci (v některých případech – a to prokáže-li odůvodněnost svého požadavku, i jiná osoba) mohou získat informace o řízení před správními orgány nahlížením do spisu. Citované ustanovení zároveň upravuje maximální možnou šíři tohoto oprávnění, tj. právo nahlížet do spisu v celém jeho rozsahu s výjimkou protokolu o hlasování, a aniž by nahlížející osoba musela jakkoliv specifikovat obsah informací, které hodlá ve spisu nalézt. V takto široce koncipovaném oprávnění přístupu ke spisu ustanovení § 23 správního řádu (v souladu se shora citovaným názorem Nejvyššího správního soudu) vylučuje aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento závěr ovšem nemůže vyloučit užší přístup (podle zákona o svobodném přístupu k informacím) k informacím obsaženým ve spise o správním řízení, není-li poskytnutí požadované informace zákonem omezeno.

Zákon č. 106/1999 Sb. představuje obecnou úpravu poskytování informací, proto lze toto rozhodnutí aplikovat i na zákon č. 123/1998 Sb.
Vzhledem k tomu, že jste se již odvolal k Magistrátu města Brna, jediný prostředek, který vám umožní domoci se Vašich práv je žaloba ve správním soudnictví u Krajského soudu v Brně.

Dále můžete dát podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 zákona č. 500/2004 Sb. Je však vhodné Vás upozornit, že zde bude záležet na úvaze správního orgánu, zda řízení zahájí.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta