Poradna

Poskytnutí informací dle z.č. 123/1998 Sb. vs. nahlížení do spisu

Požádal jsem MČ Královo Pole o posudky, které byly vypracovány na zdravotní stav kaštanů a tohle se mi dostalo za odpověď: "Posudky zpracované na zdravotní stav jírovců slouží pouze pro interní potřebu, jsou součástí spisu vedeného ve správním řízení. Nahlížet do spisu je oprávněn pouze účastník řízení. Z těchto důvodů Vám je nemohu posktytnout." Myslím si, že mám dle Zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí na to právo. Sdělte mi prosím Vaše stanovisko popřípadě na koho se obrátit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 4. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jak jste zcela správně uvedl, ve Vašem případě správní orgány zaměnili žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s právem nahlížet do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Tato praxe je bohužel velmi častá, ale z tohoto důvodu existuje bohatá judikatura, kterou lze použít jako odůvodnění podmětu k zahájení přezkumného řízení nebo k žalobě. Srov. např. rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2006, čj. 8 As 35/2005, který k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvedl:

"Zákon o svobodném přístupu k informacím zajišťuje provedení práva zaručeného Listinou základních práv a svobod v článku 17 odst. 1  (práva na informace); toto právo lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Potřebné informace jsou jednak nástrojem kontroly veřejnosti vůči orgánům spravujícím věci veřejné, jednak slouží jako podklad pro volbu postupu každého jednotlivého občana při správě věcí veřejných. Zákon o svobodném přístupu k informacím tak představuje normu obecnou, což nevylučuje, aby určité otázky byly pro vymezený okruh právních vztahů a subjektů řešeny v jiných právních předpisech, např. v § 23 správního řádu  jako v posuzované věci."

Z § 23 správního řádu vyplývá, že účastníci řízení a jejich zástupci (v některých případech – a to prokáže-li odůvodněnost svého požadavku, i jiná osoba) mohou získat informace o řízení před správními orgány nahlížením do spisu. Citované ustanovení zároveň upravuje maximální možnou šíři tohoto oprávnění, tj. právo nahlížet do spisu v celém jeho rozsahu s výjimkou protokolu o hlasování, a aniž by nahlížející osoba musela jakkoliv specifikovat obsah informací, které hodlá ve spisu nalézt. V takto široce koncipovaném oprávnění přístupu ke spisu ustanovení § 23 správního řádu (v souladu se shora citovaným názorem Nejvyššího správního soudu) vylučuje aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento závěr ovšem nemůže vyloučit užší přístup (podle zákona o svobodném přístupu k informacím) k informacím obsaženým ve spise o správním řízení, není-li poskytnutí požadované informace zákonem omezeno.

Zákon č. 106/1999 Sb. představuje obecnou úpravu poskytování informací, proto lze toto rozhodnutí aplikovat i na zákon č. 123/1998 Sb.
Vzhledem k tomu, že jste se již odvolal k Magistrátu města Brna, jediný prostředek, který vám umožní domoci se Vašich práv je žaloba ve správním soudnictví u Krajského soudu v Brně.

Dále můžete dát podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 zákona č. 500/2004 Sb. Je však vhodné Vás upozornit, že zde bude záležet na úvaze správního orgánu, zda řízení zahájí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty