Poradna

Nadřazené kategorie: Právo na informace,

Jaké informace můžete najít na webu obce?

Vytvořeno dne 5. 12. 2013 — Aktualizováno dne 12. 5. 2021.

Obsah

Snažíte se zjistit, kam v minulém roce směřovaly výdaje vaší obce nebo podle jakých pravidel probíhá jednání zastupitelstva? Chcete si přečíst zápis ze zasedání zastupitelstva nebo rady obce? Podívejte se na webové stránky obce.

V tomto manuále se dozvíte, jaké informace obec musí nebo může zveřejňovat na svém webu.

Co musí obec zveřejnit automaticky?

Některé informace obec výslovně ze zákona na webu zveřejnit musí, jelikož jí to ukládá zákon.[1] Výčet těchto informací obsahuje § 5 informačního zákona, který blíže rozvádí vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

Jsou to například následující informace:

  • Popis organizační struktury.
  • Informace, ke kterému orgánu můžete podat žádost či stížnost a předložit návrh či podnět.
  • Informace, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a jakým způsobem můžete podat opravný prostředek proti rozhodnutím obce.
  • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje.
  • Sazebník úhrad za poskytování informací.
  • Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací.
  • Elektronická adresa podatelny.

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření

Při plánování svého hospodaření sestavuje obec roční rozpočet a na zpravidla další dva roky až pět let střednědobý výhled rozpočtu. Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu zveřejňuje obec na svých webových stránkách a v omezeném rozsahu i na úřední desce. Obec musí na úřední desce zveřejnit také to, kde konkrétně na webu návrhy najdete a kde do nich můžete nahlédnout ve fyzické podobě. Návrhy musí zveřejnit aspoň 15 dní před tím, než se budou projednávat na zasedání zastupitelstva. Občané obce k návrhům mohou uplatňovat připomínky, buď písemně ve lhůtě, kterou obec stanoví při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva.[2]

Již schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu musí také viset na webu obce. Na úřední desce pak najdete to, kde konkrétně a kde do nich můžete nahlédnout ve fyzické podobě. [3] Uvádí se nejen schválený rozpočet, ale i jeho pozdější úpravy. Součástí rozpočtu by měly být i informace o obchodních společnostech a příspěvkových organizacích, které obec zřídila.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obec souhrnně zpracovávává do závěrečného účtu. Obec je povinna si své hospodaření nechat přezkoumat. Součástí návrhu závěrečného účtu tak je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou pro obec každý rok zpracovává příslušný krajský úřad.[4] Pro zveřejnění návrhu závěrečného účtu, jeho připomínkování,  projednání na zastupitelstvu a zveřejnění platí totéž co pro rozpočet a střednědobý výhled. [5]

O rozpočtu a hospodaření obce se dozvíte více v našem manuálu Nástroje občana při kontrole hospodaření obce.

Elektronická úřední deska obce

Specifickou formu poskytování informací představuje úřední deska obce, kterou obec musí povinně zpřístupnit také na internetu.[6] Internetovou úřední desku tak najdete na webu obce.

Obec zde v prvé řadě musí zveřejňovat své právní předpisy - obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Právní předpisy musí na úřední desce viset minimálně 15 dnů, aby mohly nabýt platnosti.[7]

Z úřední desky se také dozvíte, jak obec hodlá nakládat s obecním majetkem. Obec zde musí uveřejnit například záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo propachtovat nemovitost, kterou vlastní. Tento záměr musí na úřední desce viset nejméně po dobu 15 dnů před přijetím rozhodnutí. Pokud obec tuto svou povinnost nesplní, jednání, kterým s obecní nemovitostí nakládá (př. Kupní nebo nájemní smlouva) je neplatné.[8]

O hospodaření s obecním majetkem se dozvíte více v manuálu Povinnosti obcí a krajů při nakládání s obecním majetkem.

Najdete zde také znění veřejnoprávních smluv, které obec uzavřela. Veřejnoprávní smlouvu se mohou například dvě obce dohodnout, že obecní policie jedné z nich bude působit i na území druhé z nich. Veřejnoprávní smlouvy, které obec uzavřela musí na úřední desce viset minimálně 15 dní od doby, co je obec uzavřela.[9]

V neposlední řadě musí obec na úřední desce zveřejnit také informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva, a to alespoň 7 dní před tím, než se zasedání koná.[10] Následně pak může obec uveřejnit i zápis ze zasedání.[11]

O tom, jaké další informace na úřední desce najdete, a jak s úřední deskou pracovat se dočtete v našem manuálu Co je úřední deska a jak jí využít.

Pokud na webu obce nenaleznete informace, co obec povinně zveřejnit měla, můžete na to obec nejdříve upozornit. Pokud nedojde k nápravě situace, můžete následně podat podnět k Ministerstvu vnitra.[12] Můžete využít našeho vzoru podnětu k provedení kontroly obce

Obec může zveřejnit i další informace

Dále existuje skupina informací, které obec zveřejňovat aktivně nemusí. Může o ně ale kdokoli požádat podle informačního zákona Poté, co obec informace poskytne, musí je následně uveřejnit na svém webu.[13] Můžeme tedy dovodit, že veškeré informace, které by obec musela poskytnout na základě žádosti o informace, může vložit na internet i bez výslovné žádosti o jejich poskytnutí.

Zápis ze schůze rady obce

Schůze rady obce jsou neveřejné. Pořizují se z nich však zápisy. Ty z obsahují mimo jiné také informace o hlasování jednotlivých radních.  Zápisy jsou běžně přístupné k nahlédnutí pouze zastupitelům obce. Na základě judikatury Nejvyššího správního soudu[14] mohou mít však k zápisu přístup také občané. Obec tedy může zápis ze schůze rady dobrovolně uveřejnit na svém webu. Před uveřejněním musí vyloučit případné osobní údaje třetích osob. Údaje o členech rady se za osobní údaje nepovažují, mohou tedy v zápise zůstat.

Smlouvy

Pokud obec uzavře smlouvu, musí ji poskytnout na základě žádosti o informace podle informačního zákona. To znamená, že ji také může zveřejnit na svém webu. Musí v ní však začernit osobní údaje (rodná čísla, adresy, případně jména jiných osob než příjemců veřejných peněz). Začernit musí také části, které obsahují obchodní tajemství.[15] Jednat se může jít například o podrobný popis služby a kalkulaci dílčích cen. Z takto zveřejněné smlouvy byste se tak měli dozvědět, s kým obec smlouvu uzavřela a cenu zboží nebo služeb, které obec hradí z veřejného rozpočtu.

Ve smlouvách, jež obec poskytuje na základě žádostí o informace podle informačního zákona a případně také zveřejňuje na svém webu, musí vyloučit i další informace, které chrání informační zákon. O tom, o jaké informace jde, se dočtete v našem manuálu Obvyklé důvody neposkytnutí informací.

Stejná pravidla se uplatní i při zveřejňování faktur. Zde je však menší pravděpodobnost, že by se objevily osobní údaje či obchodní tajemství. Informaci o poskytnuté částce a příjemci by obec měla na žádost poskytnout vždy.[16] Může jí tak také zveřejnit sama na svém webu.

Obce s rozšířenou působností mají povinnost uveřejňovat některé ze smluv také v registru smluv. Více o registru smluv se dozvíte v našem manuálu Registr smluv: kontrolujte nakládání s veřejnými prostředky.

Platy zaměstnanců

Podle informačního zákona má obec až na výjimečné případy povinnost platy zaměstnanců poskytnout na žádost. Jejich plat totiž jde z obecních, tj. veřejných prostředků.[17] Může je tedy také zveřejnit na svém webu.

Bližší informace o tom, kdy obec jako povinný subjekt podle informačního zákona musí informace o platech zaměstnanců a odměnách zastupitelů poskytnout, se dočtete v manuálu Obvyklé důvody neposkytnutí informací.

Informace o právnických osobách založených obcí

Obec může zakládat obchodní společnosti (např. dopravní podnik) a příspěvkové organizace (typicky škola nebo knihovna). Některé údaje o těchto osobách lze vyčíst už z rozpočtu, další může obec zveřejnit na svém webu dobrovolně.

Obec by měla mít k dispozici informace o jí zřízených právnických osobách, protože má povinnost je kontrolovat.[18]  Informace, která má obec k dispozici, může zveřejnit po začernění osobních údajů a obchodního tajemství na svém webu.

A jak může obec potřebné informace získat? Pokud má obec účast ve společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti, vykonává práva a povinnosti společníka nebo akcionáře podle zákona  o obchodních korporacích.  To znamená, že má právo požadovat informace o společnosti,

Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, může obec požadovat od jednatelů informace o ní. Z pozice společníka může nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje, které jsou v nich obsaženy. Podrobnější úpravu práva obce jakožto společníka na informace o společnosti může obsahovat společenská smlouva.[19]U akciové společnosti je právo na informace omezenější. Obec jako akcionář má právo na vysvětlení záležitostí, které se týkají společností a které se probírají na valné hromadě.[20]

Informace o hospodaření akciové společnosti jsou pak podle zákona dostupné všem. Najdete je webových stránkách společnosti, kde společnost musí každý rok uveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu.[21]

 Informace na svém webu může zveřejnit i sama právnická osoba zřízená obcí.[22]

Pokud máte podezření, že obcí zřízená právnická osoba postupuje nehospodárně a chcete o ní zjistit nějaké informace, obraťte se na ní s žádostí o informace. Využít můžete náš vzor žádosti o informace.

V případě, že se vaše podezření potvrdí, můžete podat podnět Ministerstvu vnitra ke kontrole samostatné působnosti obce.[23] K podání podnětu můžete využít tohoto vzoru podnětu k provedení kontroly obce. Užitečné informace můžete načerpat v manuálu Podávání podnětů správním orgánům.

Nenašli jste informace na webu? Požádejte o ně a navrhněte obci, ať informace začne zveřejňovat

Pokud na webu obce nenaleznete informace, které obec uveřejnit může, ale nemusí, můžete o ně požádat na základě informačního zákona. Můžete k tomu využít našeho vzoru žádosti o informace. Více o právu na informace na základě informačního zákona se dozvíte v našem Kompletním průvodci právem na informace.

Pokud chcete přispět k tomu, aby vaše obec fungovala transparentněji a zveřejňovala více informací sama od sebe, obraťte se na ni s podnětem nebo oslovte některého ze zastupitelů. Můžete také žádat zastupitelstvo o zařazení bodu na jednání zastupitelstva, přičemž pokud tuto žádost podepíše 0,5 % občanů obce, zastupitelstvo danou záležitost musí projednat. [24]


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty