Poradna

Informace o návrzích smluv ze strany obce

Obec se chystá stavět v sousedství přírodní rezervace a v území „ptačí oblasti“ Natura, mimo intravilán obce. Záměr je ve fázi projednávání smluv s developery – návrhy smluv existují, neboť je projednávalo zastupitelstvo. Požádali jsme o návrhy smluv, abychom se zorientovali v záměrech, podle zákona o informacích. Obec odpověděla, že dokud nejsou schváleny, neposkytnou je. Máme právo žádat o rozpracované, prokazatelně existující návrhy smluv před jejich schválením? S jakou argumentací? Pokud nikoli, máme právo požádat alespoň např. informace o sdělení záměru obce (co stavět, kde, garance stavebníka, závazky obce, etc...)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 10. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb., v pozdějším znění, dále „ZPI“) upravuje v důvody, pro něž musí, popř. může povinný subjekt (ten, který má povinnost poskytovat informace na základě uvedeného zákona – ve Vašem případě tedy obec) odepřít poskytnutí žádané informace.

Vzhledem k Vámi poskytnutým informacím dovozuji, že poskytnutí draftů smluv Vám obec odepřela s ohledem na § 11. Toto ustanovení dává povinnému subjektu možnost tzv. správního uvážení, zda požadovanou informaci odepře, či poskytne („může omezit poskytnutí“). Dále dovozuji, že ve Vašem případě obec použila argument § 11 odst. 1 písm. b) - „jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“. To odpovídá sdělení, že smlouvy Vám budou poskytnuty až po jejich schválení (schválení = rozhodnutí). 

Ministerstvo vnitra ČR vydalo roku 2007 analýzu ZPI[1], v níž rozebírá zmíněný argument pro neposkytnutí informace takto, cit.: „Rozhodnutí je přitom třeba vnímat v širším významu tedy jako jakékoli konečné řeší otázky, k níž se „podkladové“ informace vztahují (tzn. nebudou takto poskytovány informace vztahující se např. k uzavírání smluv povinným subjektem dříve, než je daná smlouva uzavřena).“

Z uvedeného vyplývá, že když obec neposkytla obsah draftů smluv postupovala v souladu s touto analýzou. Vzhledem k tomu, že o Vaší žádosti bylo negativně rozhodnuto správním uvážením,  měla by odpověď na Vaši žádost (odmítnutí poskytnutí informace) obsahovat odůvodnění. Možnosti obrany proti neúplnému rozhodnutí a odvolání proti neposkytnutí informace upravují §§ 16, 16a ZPI.

Výše uvedená analýza se ve vztahu k § 11 odst. 1 písm. b) ZPI zabývá i podkladovými materiály. Uvádí zde, cit.: „Aplikační praxe je jednotná pouze pokud jde o materiály pro jednání rady obce nebo kraje, která ze zákona nejsou veřejná, nejednota však panuje ve vztahu k zasedání zastupitelstev obce či kraje (některé subjekty dovozují, že materiály jsou předložené k programu zasedání zastupitelstva, o němž rozhoduje rada obce a jde proto o otázku „již rozhodnutou“ (v okamžiku, kdy rada schválí návrh programu zastupitelstva); pro poskytnutí těchto materiálů svědčí i veřejnost zasedání zastupitelstva). Aplikační nejednotnost, kterou dle názoru zpracovatele nelze jednoznačně řešit ani výkladem, vede k závěru o vhodnosti vyloučit z § 11 odst. 1 písm. b) informace obsažené v podkladech určených pro veřejná zasedání povinných subjektů nebo jejich orgánů (např. doplněním § 11 odst. 1 písm. b/ ; to se nevztahuje na...), resp. zasedání, která jsou ex lege povinně veřejná (s výjimkou pro případy, kdy daný orgán se sám usnese, že zasedání veřejné nebude).“

Tímto je řečeno, že podkladové materiály, které nejsou vyloučeny některou z výjimek z poskytování informací v rámci ZPI, by poskytovány být měly (např. studie vlivu na životní prostředí atp.).

Vzhledem k tomu, že právní úprava v současnosti zcela nezaručuje možnost zjistit obsah chystaných smluv, doporučujeme pokusit se o (neformální) spolupráci, resp. působení na některého ze zastupitelů, který (popř. kteří) se k předmětným smlouvám staví odmítavě, a to alespoň v takovém rozsahu, abyste docílil vzbuzení zájmu a otevření debaty mezi zastupiteli.

Možností, jak postupovat proti změně územního plánu, která by měla navázat na předmětné smlouvy, je uspořádat referendum směřující k nezměnění územního plánu ve Vámi popsané lokalitě.

Jsou-li splněny zákonem požadované náležitosti (zejm. účast oprávněných občanů), je výsledek referenda závazný pro zastupitelstvo. Důsledkem jeho nedodržení může být i rozpuštění zastupitelstva obce. Upozorňuji však, že v důsledku zákonem stanovených lhůt může příprava referenda (do data jeho uskutečnění) trvat i několik měsíců. Proto budete-li tuto variantu zvažovat, doporučuji s přípravami začít co nejdříve. 

V případě platného referenda by se zastupitelstvo obce mohlo dostat do patové situace. Bylo referendem zavázáno neměnit v dané lokalitě územní plán (s hrozbou sankce rozpuštění zastupitelstva) a na druhou stranu je možné, že by ve smlouvě s developery byl závazek změnit územní plán (a sankcí za nedodržení smluvních podmínek by mohla být vysoká náhrada škody). Vzhledem k neznalosti obsahu připravovaných smluv prosím berte nastíněnou situaci jako teoretickou možnost, která se však může uskutečnit i se všemi důsledky.

[1] Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů (usnesení vlády č. 1199 z 25. října 2006, usnesení vlády č. 221 z 12. března 2007, usnesení vlády č. 596 z 30. května 2007 - cíl vlády č. 97 (07.05), Praha, 10. prosince 2007).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty