Poradna

Mám právo na poskytnutí informace ze spisu?

Požádal jsem úřad městské části o posudky, které byly vypracovány na zdravotní stav kaštanů, a tohle se mi dostalo za odpověď: "Posudky zpracované na zdravotní stav jírovců jsou součástí spisu vedeného ve správním řízení. Nahlížet do spisu je oprávněn pouze účastník řízení. Z těchto důvodů Vám je nemohu poskytnout." Já si ale myslím, že podle zákona o právu na informace o životním prostředí mám právo posudky vidět. Sdělte mi prosím Vaše stanovisko a případně na koho se mohu obrátit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 12. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, na informace ze spisu máte právo. Úřad musí po začernění utajovaných údajů poskytnout žadateli o informace i takové informace, které se nacházejí ve správním spisu, i přes to, že žadatel není účastníkem daného řízení. Pokud vám byly informace odmítnuty, podejte odvolání.

Správní orgány se v tomto případě dopustily chyby – zaměnily žádost o informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí (1) s právem nahlížet do spisu podle § 38 správního řádu (2).

Nahlížení do spisu vs. infožádost 

Právo nahlížet do spisu mají pouze účastníci řízení a jiné osoby, pokud prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod. Tyto osoby mohou do spisu nahlížet v zásadě neomezeně, zákon stanoví pouze několik málo výjimek (zejména jde o informace, jejichž vyzrazení by mohlo způsobit újmu zájmům České republiky) (3).

Zákon o svobodném přístupu k informacím (4) (dále jen „infozákon“) pak umožňuje, v omezené míře, přístup k informacím o činnosti veřejné správy (včetně informací ze spisu) komukoli. Daná informace je poskytnuta teprve po vyloučení informací, které jsou zákonem chráněny (např. obchodní tajemství, autorská práva, osobní údaje) (5). To potvrdil i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 3 As 13/2007 nebo rozhodnutí sp. zn. 8 As 35/2005.

Podejte odvolání

Proti zamítnutí poskytnutí informace můžete podat odvolání. Odvolání se podává k úřadu, který rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace vydal. Pokud bude odvolání zamítnuto, je možné následně podat správní žalobu ke krajskému soudu.

Podrobně jsme otázku žádostí o informace ze správního spisu vysvětlili v manuálu Máte právo na informace ze správního spisu?
Více k právu na informace též najdete v manuálu Kompletní průvodce právem na informace.

Poznámky

(1) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
(2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(3) JEMELKA L., PONDĚLÍČKOVÁ K., BOHADLO D. Správní řád. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 848 s. ISBN 978-80-7400-484-1. s. 188.
(4) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
(5) To stejné platí pro podání žádosti na základě zákona o právu na informace o životním prostředí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty