Poradna

Má úřad povinnost sdělit žadateli předem výši úhrady?

Vytvořeno dne 28. 8. 2012.

a) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Postup v případě poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb. je takový, že úřad musí nejprve informaci poskytnout a teprve následně požadovat její úhradu.
Podle § 10 odst. 3 zákona o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) je úřad oprávněn „účtovat si“ pouze náklady ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Tedy pořízení CD v případě vypalování dat, poštovné v případě odeslání a pořízení kopií na kopírce (v tomto případě dle sazebníku úhrad, který by měl mít každý úřad a měl by být veřejně přístupný - podle § 10 odst. 4: „povinné subjekty zpracují veřejně přístupný sazebník úhrad podle odstavce 3 s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.“).

Přitom platí, že podle § 6 zákona o právu na informace o životním prostředí může žadatel v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito při zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat. V případě, že žadatel formu nebo způsob poskytnutí informace v žádosti neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, má se zvolit způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem.

V pochybnostech se pak využije především formy a způsobu, jež byly žadatelem využity k podání žádosti (pokud byla žádost zaslána poštou, i informace tak budou v tomto případě poskytnuty poštou). Vždy když povinný subjekt zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než požadované formě, musí tento svůj postup odůvodnit.
V mnoha případech tak je možné náklady poměrně přesně odhadnout a vypočítat.

Problém by mohl nastat v případě, že by bylo žádáno velké množství kopií v papírové podobě a nebylo by dopředu jasné, kolik těch kopií bude. Tomuto by se dalo předejít např. požádáním o naskenování informací a zaslání elektronicky. Ze zákona nevyplývá, že by měl úřad povinnost dopředu informovat žadatele o tom, jaká bude výše úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V případě pochybností bychom proto doporučovali o tuto informaci (na výši úhrady) předem požádat.

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V případě zákona o svobodném přístupu k informacím je postup poskytování informací jiný než u zákona č. 123/1998 Sb. Zde je totiž vydání informace podmíněno zaplacením úhrady (do jisté míry tak může být žadatel odrazován od toho, aby se informace domáhal).

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt však může výslovně vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Podle § 17 dost. 3 až 5 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že pokud bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, musí to před poskytnutím informace písemně oznámit spolu s výší úhrady žadateli. Z tohoto oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. V případě, že toto žadateli předem neoznámí, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Jak bylo výše zmíněno, poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

V tomto případě není tedy nutné žádat o sdělení výše případné úhrady: povinný subjekt ji musí předem sdělit, jinak na její zaplacení ztrácí nárok.

Nadřazené kategorie:

Právo na informace

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta