Poradna

Máte právo vědět. Kde ale hledat informace?

Vytvořeno dne 7. 8. 2011.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Korupci se dobře daří tam, kde se lidé o nic nezajímají a rozhodování probíhá za zavřenými dveřmi. Úplatky, výhodné obchody pro spřízněné subjekty, nehospodárná rozhodnutí a další nepravosti se jednodušeji provádějí v okamžiku, kdy se nikdo na nic neptá, nikdo nemusí nic vysvětlovat a nehrozí žádná kontrola.

Základním předpokladem pro omezování korupce je posilování odpovědnosti politiků a úředníků za svá rozhodnutí. Ve slově odpovědnost můžeme hledat klíč – občané by měli politiky a úředníky žádat o odpovědi. Jen z odpovědí na otázky jak, proč, kdo, kdy, za kolik, v čí prospěch a k čí újmě se dá odpovědnost vyvodit.

K získání a udržení obecného přehledu o tom, co se ve vašem okolí děje, můžete využít několik základních prostředků.

Úřední desky

Na úředních deskách se zveřejňují některé důležité skutečnosti týkající se obce, města, kraje nebo státních orgánů. Může se jednat např. o informaci o zahajovaných řízeních, o záměru obce či kraje prodat nemovitý majetek (pozemky nebo stavby), pozvánky na jednání zastupitelstva apod. Obsah úřední desky musí být zveřejněn jak na fyzické úřední desce, tak elektronicky na internetu. Více o úředních deskách.

Vše důležité můžete sledovat také na online úředních deskách.

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce (města) nebo kraje rozhoduje např. o schvalování územního plánu, rozpočtu, nákupu a prodeji nemovitého majetku apod. (1)

Zákon určuje, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Informace o konání a programu musí viset na úřední desce alespoň 7 dní v případě zasedání zastupitelstva obce a alespoň 10 dní předem u zasedání zastupitelstva kraje. (2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva obce mají zastupitelé, rada obce a výbory, body zasedání zastupitelstva kraje navrhuje rada. Jednotliví občané mají na každém jednání zastupitelstva příležitost vyjádřit svá stanoviska k projednávaným věcem. (3) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který poté musí být uložen na obecním (krajském) úřadu k nahlédnutí.

Katastr nemovitostí

Informace o vlastnictví k pozemkům a stavbám obsahuje katastr nemovitostí, který je veřejný. To znamená, že každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Katastr obsahuje kromě základních údajů o vlastnictví jednotlivých nemovitostí (parcelních a popisných číslech, výměře, kultuře apod.) a o jejich polohovém a geometrickém určení také další velmi zajímavé informace. Např. je možné z katastru získat kopie listin, na základě kterých došlo k převodu daného pozemku nebo stavby, a to včetně údajů o ceně.

Do katastru je možné také nahlížet online.

Online informační zdroje veřejné správy

Texty zákonů a postupy řešení některých životních situací najdete na Portálu veřejné správy.

Online také najdete informace o posouzení vlivů na životní prostředí nebo o řízení o integrovaném povolení. V oblasti životního prostředí dále nabývá na významu tzv. integrovaný registr znečištění.

Základní informace z katastru nemovitostí lze získat na internetu na zmíněné adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

O tom, kdo vlastní konkrétní obchodní společnost, kdo je v jejich orgánech, co je náplní její činnosti a další zajímavé informace můžete najít v obchodním rejstříku. Kromě základních informací o společnostech jsou postupně do dálkově přístupného rejstříku zaváděny také listiny v digitalizované podobě, např. účetní uzávěrky, výroční zprávy apod.

Informace o podnikatelích (osobách provozujících živnost) obsahuje rejstřík živnostenského podnikání.

O tom, jaké dotace (výše, období, účelové určení atd.) dostala konkrétní společnost ze státního rozpočtu, najdete informace také na internetu a to na adrese http://cedr.mfcr.cz/.

Veřejná správa má povinnost odpovídat

V okamžiku, kdy budete mít pocit, že se v konkrétním případě udála nějaká nepravost, a budete mít zájem o podrobnější informace, můžete využít několik právních nástrojů.

Informační zákony

Všichni máme právo se úřadů a politiků ptát na informace, které se jich týkají. Svobodný přístup k informacím je zaručen již podle Listiny základních práv a svobod. O informačních zákonech (č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.) a jejich možném využití naleznete samostatné pojednání v návodu Kompletní průvodce právem na informace a Kompletní průvodce právem na informace o životním prostředí.

Zastupitelstvo obce a kraje

Občané se mohou vyjadřovat na zasedání zastupitelstva.

Pokud zastupitelé odmítají projednání konkrétního problému, mohou občané obce využít právo požadovat projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem. (4) Pokud je žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce,  musí k projednání dojít do 60 dní v případě rady a do 90 dní v případě zastupitelstva. Analogické právo obsahuje také zákon o krajích, (5) který povinnost projednání podmiňuje podpisem nejméně 1000 občanů kraje.

Občan obce či kraje dále má právo nahlížet do zápisů ze zasedání zastupitelstva.

Obecně může občan obce a kraje podávat kterémukoliv orgánu obce nebo kraje návrhy, připomínky a podněty. Orgány obcí a krajů je musí vyřídit bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do 90 dnů (6).

Rada obce a kraje

Jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné, jeho výstupem je však usnesení, do nějž mají občané obce či kraje právo nahlížet  (7).

Petice

Na státní orgány i orgány územní samosprávy se může každý obracet se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu a to buď sám, nebo spolu s jinými.

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Více o peticích.

Nástroj na tvorbu online petic.

Stížnosti

Na nezákonné jednání správních orgánů si lze stěžovat. Více o stížnostech.

Poznámky

(1) Úplný výčet pravomocí zastupitelstva najdete v § 84 a § 85 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) a v § 35§ 37 zákona o krajích (č. 129/2000 Sb.).
(2) Ustanovení § 93 zákona o obcích a § 42 zákona o krajích
(3) Ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, § 12 odst. 2 písm. b) zákona o krajích
(4) Toto právo jim dává ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích.
(5) Ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) zákona o krajích.
(6) Ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích a § 12 odst. 2 písm. e) zákona o krajích
(7) Ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích a § 12 odst. 2 písm. c) zákona o krajích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta