Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kontrola potravin na trzích

Vzhledem k intenzivní medializaci trhů očekáváme kontrolu živočišných produktů. Pravděpodobně přitom prodejci nesplňují např. požadavky na chlazení zboží. Je povinností pořadatele začlenit požadavek na prodej z chladících boxů přímo do provozního řádu? Je možno zažádat si o nějakou výjimku, popř. kupovat si zboží na vlastní riziko (např. podepsat prodejci prohlášení, že ho kupuji ochotně za těchto podmínek)? O věci s námi chce jednat potravinářská inspekce.

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 8. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 110/1997 Sb. stanoví v § 16, že kontrolu výroby a prodeje živočišných produktů provádí veterinární správa, zatímco pokud jde o ostatní produkty, provádí ji Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V dotazu zmiňujete obavu ze znemožnění prodeje mléčných výrobků (=živočišný produkt), budu se tedy v odpovědi soustředit na dozor krajské veterinární správy. Následně zmiňujete návštěvu potravinářské inspekce, zmíním tedy stručně i otázky, které by se mohly týkat její kompetence.

Konkrétní povinnosti při zacházení s živočišnými produkty stanoví zejména zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon  (další úpravu obsahuje např. zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách). Podle něj je provozovatel tržnice povinen (§ 25):

a) předložit krajské veterinární správě ke schválení tržní řád, pokud tento řád nebyl vydán formou nařízení obce. Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické podmínky zacházení s prodávanými zvířaty a živočišnými produkty ...

b) vést evidenci osob, které v tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo živočišné produkty, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu....

Je tedy nutné uvést v provozním (tržním) řádu veterinární a hygienické podmínky - zákon nespecifikuje míru jejich podrobnosti, pouhý odkaz na zákony by však veterinární inspekci nemusel připadat dostatečný; veterinární zákon na jiném místě odkazuje v otázce vymezení  veterinárních a hygienických pravidel pro prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích na prováděcí právní předpis, v tom je však upraven pouze prodej syrového mléka (§ 13 vyhlášky č. 289/2007 Sb.) a nikoli již mléčných produktů. Je však možné, že tato úprava je uvedena např. v některém přímo použitelném předpisu

Evropských společenství. Zjišťovat tato nařízení však již bohužel není v našich možnostech.

Z uvedeného ustanovení navíc také může vyplývat povinnost nechat si schválit tržní řád krajskou veterinární správou. Tato povinnost je sporná s ohledem na následující:

Zjistili jsme, že provozní řád trhů byl vydán podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Takový dokument podle našeho názoru nelze považovat za nařízení obce. Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích rada rozhoduje o záležitostech obce v samostatné působnosti, zatímco nařízení je podle § 11 zákona o obcích vydáváno v přenesené působnosti (přenesená působnost znamená výkon státní správy orgány obce). Přenesenou působnost lze navíc vykonávat podle § 11 pouze na základě výslovného zákonného zmocnění (je otázkou, zda za takové zmocnění lze považovat už to, že veterinární zákon s takovým druhem nařízení počítá).

Ze zákona obci jako provozovateli tržnice také vyplývá povinnost vést evidenci osob, které prodávají živočišné produkty, to však uvádím spíše doplňkově.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách zavádí povinnosti u „provozovatelů potravinářských podniků, kteří uvádějí potraviny na trh/do oběhu“. Výkladem dovozujeme, že pravděpodobně půjde o výrobce a prodejce potravin. Je však možné, že se uvedené povinnosti budou vztahovat na každého, kdo zajišťuje uvádění potravin na trh (tj. že inspekce může klást požadovat nebo uvalovat sankce např. i provozovateli trhů). ČZPI uvádí na svých stránkách následující:

Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Tento zákon stanoví povinnosti pouze obecně:

§ 11 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen
a) skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,
c) uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem,

§13 zákona č. 110/1997 Sb.,  o potravinách
Provozovatel potravinářského podniku, který přepravuje potraviny a povinen používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením

Konkrétní požadavky (např. stanovenou teplotu) se nám nepodařilo dohledat (prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu jsou vydány zvlášť pro jednotlivé druhy výrobků; prováděcí vyhláška pro mléčné výrobky přitom možná ani neexistuje). Je však možné, že při současném prodeji dochází k porušování zákonných povinností.

Pro jiné než živočišné produkty vykonává dozor Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Povinnosti stanoví opět především zákon o potravinách, popř. další zvláštní zákony nebo přímo použitelná nařízení ES.

Oba tyto orgány mají pravomoc např. ukládat pokuty, zakázat prodej nebo nařídit opatření k nápravě (§ 3 odst. 4 písm. a)  a § 5 zákona č. 146/2002 Sb., § 49 odst. 1 písm. g) a x) veterinárního zákona). Nedokážeme vyloučit např. ani zákaz trhů jako celku.

Jestliže máte možnost s některým z těchto orgánů povinnosti provozovatele tržnice prodiskutovat, doporučujeme využít této možnosti a o těchto otázkách se informovat předem. Je pochopitelně možné, že požadavky uvedené inspekcí budou překračovat zákonné povinnosti, není však v našich silách tyto povinnost přesně vymezit. Proto je dle našeho názoru vhodné se na tyto povinnosti raději informovat a podle těchto informací uzpůsobit provoz trhů. 

Více bychom Vám patrně byli schopni pomoci teprve v situaci, kdy byste měli k dispozici rozhodnutí potravinářské inspekce. Tehdy bychom mohli posoudit, zda inspekce nepřekročila svou zákonnou pravomoc. To je již však, předpokládám, pro Vaše potřeby pozdě. 

Souhlas kupujícího s prodejem za současných okolností prodejce, resp. provozovatele tržnice podle našeho názoru z těchto povinností nemůže vyvázat, zákon o potravinách ani veterinární zákon takové zproštění odpovědnosti neumožňuje (resp. jsme také ustanovení nenašli). Takový souhlas by mohl mít vliv např. při případné žalobě na náhradu škody na zdraví.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty