Poradna

Musí nový vlastník respektovat původní nájemní smlouvu?

Připravujeme rekultivace některých napřímených vodních toků. Rád bych se zeptal, když se nám podaří potřebné pozemky v okolí vodního toku vykoupit, jak je to s nájemními smlouvami. Musí nový vlastník respektovat původní nájemní smlouvu? Například když je tam výpovědní lhůta 10 let. Nebo je nějaká zákonem stanovená výpovědní lhůta? Jedná se o zemědělské pozemky.

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 2. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Dle §680 odst. 2 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb. v pozdějším znění, dále jen OZ)  vstupuje nový vlastník pronajaté věci do právního postavení původního pronajímatele. Nájemní smlouva tedy zůstává v platnosti a nový vlastník je touto smlouvou vázán. Při změně vlastnictví k nemovitosti může nájemní smlouvu vypovědět pouze nájemce - §680 odst. 3 OZ.

Na nové výpovědní lhůtě se lze s nájemcem dohodnout, pokud k tomu bude sám ochotný.

Dle §677 odst. 2 OZ v případě nájemní smlouvy na neurčito je minimální výpovědní lhůta u pozemků patřících do zemědělského půdního fondu jeden rok a to ke dni 1. října běžného roku (u ostatních nemovitostí jsou to tři měsíce ke kterémukoliv datu). Pokud je ale smluvně stanovena jiná výpovědní lhůta, platí tato lhůta ve smlouvě - § 678 OZ.

Pokud by nájemce užíval přes písemnou výzvu věc tak, že by mohla pronajímateli na věci hrozit škoda, má pronajímatel právo od smlouvy kdykoliv odstoupit - § 679 odst. 3. V případě zemědělského pozemku lze od smlouvy také odstoupit, pokud i přes upomínku nájemce nezaplatil splatné nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného, a je-li tato doba kratší než tři měsíce, do tří měsíců, nebo jestliže s ohledem na pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu je třeba pronajatou věc vyklidit.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta