Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Umístění letiště v blízkosti chemických podniků

Měli bychom prosbu o informaci, zda v ČR v současné době existují předpisy, které by upravovaly vztahy při blízkém umístění civilních letišť a chemických podniků, a to zejména s ohledem na možnost případného vzájemného ohrožení - tedy možnost vzniku chemické havárie mimořádnou událostí související s leteckým provozem, ale i opačně, možnost ohrožení letecké dopravy mimořádnou událostí, spojenou s chemickou výrobou. Pokud ano, jak je toto upraveno? Případně, zda byste věděli, zda a jak je toto upraveno v zahraničí.
Důvod dotazu: v současné době probíhá proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) ohledně záměru "Letiště Vodochody" , které se nachází cca 6-7 km vzdušnou čarou od areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou (např. Synthos a.s, Česká rafinérská a.s) a cca 10 km od Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Občané Kralup, ale i okolních obcí se na nás obracejí s dotazy tohoto typu (tj. dostáváme dotazy na rizikovost případného silnějšího leteckého provozu v území s areály, kde se pracuje s velkými objemy nebezpečných chemických látek, včetně manipulace s nimi a jejich přepravy po železnici a silnici ), rádi bychom poskytli relevantní informace, ale nejsme v tomto oboru odborníky.

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 6. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V dotazu uvádíte, že v současnosti je řízení ve fázi EIA- regulováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů činností na životní prostředí. Podle ustanovení §2 uvedeného zákona je účelem řízení posouzení vlivů tak na životní prostředí, jako i na veřejné zdraví osob a na další, zákonem chráněné zájmy. V případě, že máte obavy z havárie nebo jiné události s  negativními vlivy na životní prostředí a zdraví osob, Vám jednoznačně lze doporučit aktivně se do řízení o posouzení vlivů na životní prostředí zapojit prostřednictvím podání vyjádření ve lhůtách dále uvedených a rovněž se účastnit i veřejného projednání záměru. Nepodání vyjádření může mít za následek až to, že k nim nebude při jejich pozdějším uplatnění přihlédnuto.

V první fázi je možné podat vyjádření do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Posudek je následně zpracován i na základě podaných vyjádření. K posudku je rovněž možné podat písemné vyjádření ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění, případně je možné se k němu vyjádřit i na veřejném projednání podle §17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (pokud nebylo od jeho konání na základě §9 odst. 9 upuštěno). Podaná vyjádření jsou následně zohledněny v stanovisku k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Právní úprava civilních letišť je podle současné legislativy primárně obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „zákon o civilním letectví“), jenž stanovuje obecné podmínky pro provoz civilního letiště. Ustanovení §37 zákona o civilním letectví  zakládá vznik ochranných pásem kolem leteckých staveb. Účelem ochranného pásma je zamezení staveb nebo výškové omezení staveb v určeném území. Zákon však nestanoví minimální rozsah ochranného pásma. Rozhodování o ochranných pásmech je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Toto rozhodnutí se zpravidla vydává společně s rozhodnutím o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby a změně vlivu stavby na využití území v rámci územního řízení. Na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se účastníkem územního řízení může stát každá osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Následně je tato osoba oprávněna podávat námitky v rozsahu, v jakém je její právo přímo dotčeno. Veřejnost je dále oprávněna podávat připomínky. V územním rozhodnutí správní úřad rozhodne i o námitkách a v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti.
Na základě Vámi popsané situace se domníváme, že byste se mohli stát účastníkem územního řízení a namítat, že letiště není možné umístit tak blízko podniku, protože podnik by se nacházel v stanoveném ochranném pásmu. Vlastní posouzení závisí na konkrétních okolnostech, o tom, zda účastníkem jste nebo ne rozhoduje stavební úřad. V případě, že by správní úřad posoudil, že Vaše postavení nezakládá možnost stát se účastníkem územního řízení, zůstává Vám možnost podat připomínky a tímto způsobem se zapojit do rozhodování o umístění letiště.

Následně je rovněž možné Vás odkázat i na ustanovení §44 odst. 4  zákona o civilním letectví, který dále odkazuje na prováděcí předpis (108/1997 Sb.). Uvedený prováděcí předpis stanovuje prostory, ve kterých je omezen nebo zakázán letecký provoz z důvodů obrany státu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Prováděcí předpis v ustanovení §15 odst. 2 písm. d) výslovně stanovuje možnost omezit nebo zakázat letový provoz v části vzdušného prostoru nad územím, ve kterém se nachází chemický podnik s nebezpečným provozem. Správní úřad omezení nebo zákaz provozu nad vymezeným územím posuzuje na žádost a rozhoduje formou správního uvážení. To znamená, že správní úřad rozhodnutí může nebo nemusí vydat. Odkaz na dané ustanovení lze však použít jako podpůrný argument v rámci námitek, připomínek či vyjádření v předchozích fázích řízení, které se týkají umístění letiště.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty