Poradna

Umístění letiště v blízkosti chemických podniků

Měli bychom prosbu o informaci, zda v ČR v současné době existují předpisy, které by upravovaly vztahy při blízkém umístění civilních letišť a chemických podniků, a to zejména s ohledem na možnost případného vzájemného ohrožení - tedy možnost vzniku chemické havárie mimořádnou událostí související s leteckým provozem, ale i opačně, možnost ohrožení letecké dopravy mimořádnou událostí, spojenou s chemickou výrobou. Pokud ano, jak je toto upraveno? Případně, zda byste věděli, zda a jak je toto upraveno v zahraničí.
Důvod dotazu: v současné době probíhá proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) ohledně záměru "Letiště Vodochody" , které se nachází cca 6-7 km vzdušnou čarou od areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou (např. Synthos a.s, Česká rafinérská a.s) a cca 10 km od Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Občané Kralup, ale i okolních obcí se na nás obracejí s dotazy tohoto typu (tj. dostáváme dotazy na rizikovost případného silnějšího leteckého provozu v území s areály, kde se pracuje s velkými objemy nebezpečných chemických látek, včetně manipulace s nimi a jejich přepravy po železnici a silnici ), rádi bychom poskytli relevantní informace, ale nejsme v tomto oboru odborníky.

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 6. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V dotazu uvádíte, že v současnosti je řízení ve fázi EIA- regulováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů činností na životní prostředí. Podle ustanovení §2 uvedeného zákona je účelem řízení posouzení vlivů tak na životní prostředí, jako i na veřejné zdraví osob a na další, zákonem chráněné zájmy. V případě, že máte obavy z havárie nebo jiné události s  negativními vlivy na životní prostředí a zdraví osob, Vám jednoznačně lze doporučit aktivně se do řízení o posouzení vlivů na životní prostředí zapojit prostřednictvím podání vyjádření ve lhůtách dále uvedených a rovněž se účastnit i veřejného projednání záměru. Nepodání vyjádření může mít za následek až to, že k nim nebude při jejich pozdějším uplatnění přihlédnuto.

V první fázi je možné podat vyjádření do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Posudek je následně zpracován i na základě podaných vyjádření. K posudku je rovněž možné podat písemné vyjádření ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění, případně je možné se k němu vyjádřit i na veřejném projednání podle §17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (pokud nebylo od jeho konání na základě §9 odst. 9 upuštěno). Podaná vyjádření jsou následně zohledněny v stanovisku k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Právní úprava civilních letišť je podle současné legislativy primárně obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „zákon o civilním letectví“), jenž stanovuje obecné podmínky pro provoz civilního letiště. Ustanovení §37 zákona o civilním letectví  zakládá vznik ochranných pásem kolem leteckých staveb. Účelem ochranného pásma je zamezení staveb nebo výškové omezení staveb v určeném území. Zákon však nestanoví minimální rozsah ochranného pásma. Rozhodování o ochranných pásmech je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Toto rozhodnutí se zpravidla vydává společně s rozhodnutím o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby a změně vlivu stavby na využití území v rámci územního řízení. Na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se účastníkem územního řízení může stát každá osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Následně je tato osoba oprávněna podávat námitky v rozsahu, v jakém je její právo přímo dotčeno. Veřejnost je dále oprávněna podávat připomínky. V územním rozhodnutí správní úřad rozhodne i o námitkách a v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti.
Na základě Vámi popsané situace se domníváme, že byste se mohli stát účastníkem územního řízení a namítat, že letiště není možné umístit tak blízko podniku, protože podnik by se nacházel v stanoveném ochranném pásmu. Vlastní posouzení závisí na konkrétních okolnostech, o tom, zda účastníkem jste nebo ne rozhoduje stavební úřad. V případě, že by správní úřad posoudil, že Vaše postavení nezakládá možnost stát se účastníkem územního řízení, zůstává Vám možnost podat připomínky a tímto způsobem se zapojit do rozhodování o umístění letiště.

Následně je rovněž možné Vás odkázat i na ustanovení §44 odst. 4  zákona o civilním letectví, který dále odkazuje na prováděcí předpis (108/1997 Sb.). Uvedený prováděcí předpis stanovuje prostory, ve kterých je omezen nebo zakázán letecký provoz z důvodů obrany státu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Prováděcí předpis v ustanovení §15 odst. 2 písm. d) výslovně stanovuje možnost omezit nebo zakázat letový provoz v části vzdušného prostoru nad územím, ve kterém se nachází chemický podnik s nebezpečným provozem. Správní úřad omezení nebo zákaz provozu nad vymezeným územím posuzuje na žádost a rozhoduje formou správního uvážení. To znamená, že správní úřad rozhodnutí může nebo nemusí vydat. Odkaz na dané ustanovení lze však použít jako podpůrný argument v rámci námitek, připomínek či vyjádření v předchozích fázích řízení, které se týkají umístění letiště.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta