Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Změna dopravního značení, souhlas vlastníků sousedních pozemků

Řešil jsem umístění dopravního značení na účelovou komunikaci ve vlastnictví právnické osoby a okolní pozemky jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Policie ČR se k žádosti vyjádřila pozitivně. Na magistrátu města žádost schválili a následně, cca týden před samotnou realizací pozastavili, s tím, že vlastníky okolních pozemků jsou FO. Vyplývá z toho, že pokud vlastník pozemku nechce žádné dopravní značení, tak i když by to bylo např. v obecném zájmu nebo bezpečnosti provozu, nemůže s tím město již nic víc dělat??

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 1. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Odpověď na Váš dotaz není lehká, neboť v problematice změny dopravního značení není zavedena jednoznačná praxe a rovněž judikatura soudů není v tomto směru příliš konstantní.
Nicméně se domníváme (i na základě převažující části judikatury), že stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (změna dopravního značení) příslušným orgánem (obecní úřad obce s rozšířenou působností) je zvláštním typem úkonu správního orgánu, který nese označení opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy projednává příslušný správní orgán s dotčenými orgány (tím je právě orgán Policie ČR).
Po projednání správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou (a zároveň na internetu) návrh opatření obecné povahy obsahující odůvodnění. Dále je správní orgán povinen vyzvat dotčené osoby, aby k návrhu podaly své připomínky či námitky. Dotčenou osobou je v tomto případě vlastník pozemku přiléhající k pozemní komunikaci. Ten může vůči návrhu uplatňovat své námitky. Správní orgán pak rozhodne o všech včas podaných námitkách, a to jako součást odůvodnění konečné verze opatření obecné povahy, která se opět vyhlašuje veřejnou vyhláškou na úřední desce (a na internetu).
Nesouhlasíme proto s rozhodnutím magistrátu města o pozastavení tohoto procesu, ledaže by účelem takového kroku bylo vyžádání vyjádření vlastníků dotčených pozemků a poté by celý proces opět pokračoval až k vydání opatření obecné povahy, kterým by se změnilo (vzniklo nové) dopravní značení.
Podle našeho názoru tedy ke změně dopravního značení není zapotřebí souhlas vlastníků pozemků sousedících s účelovou komunikací, neboť bezpečnost provozu je zcela jistě veřejným zájmem. Případná nesouhlasná stanoviska (námitky) vlastníků ale mohou být součástí odůvodnění ve vydaném opatření obecné povahy, za předpokladu, že byly uplatněny včas.
Je však docela dobře možné, že se magistrát v této věci nedržel výše uvedeného ideálního postupu. V takovém případě Vám nejsme schopni podat fundovanou odpověď.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta