Poradna

Dá se něco dělat s hlukem ze střelnice?

V prostorách bývalého lomu provozuje svou činnost místní střelecký klub. Hluk z této střelnice doléhá až k zástavbě rodinných domů, město jako vlastník pozemků povolilo také výjimky k zajíždění vozidel do lomu skrz les. Dá se s tím něco dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 4. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 21. 1. 2015

Odpověď poradny

Dle našich zkušenosti zařízením podobného typu často chybí příslušná povolení. Za pokus by stálo zjistit, zda je v tomto případě vše v pořádku. V opačném případě by bylo možno činnost střelnice zastavit.

Provozování střelnic upravuje zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. v §52 až § 55. V §52 odst.4  jsou vymezeny požadavky pro žádost o povolení k provozování střelnice:

a) kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle zvláštního právního předpisu,
b) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení,
c) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán,
d) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.

Podstatnou skutečností je především zákonný požadavek uveden pod písmenem a) kolaudační rozhodnutí (resp. kolaudační souhlas podle znění v současnosti platného stavebního zákona). Předpokladem je schválený územní plán, územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí i kolaudační souhlas.

Rozhodnutí, kterým byl povolen provoz střelnice, je svým charakterem správním rozhodnutím. Postup pro jeho vydání upravuje § 67 a násl. správního řádu.

Domníváme se, že jako majitel sousedního pozemku jste měl být účastníkem řízení, protože účastníkem je každá osoba, která může být uvedeným rozhodnutím dotčena na svých právech. Účastník je oprávněn seznámit se s podklady k rozhodnutí, navrhovat důkazy, seznámit se s rozhodnutím. Pokud tomu tak nebylo, v úvahu přichází opravně prostředky ve formě odvoláni nebo přezkumného řízení.

Je rovněž možné se obrátit na Policii ČR, která může požadovat po provozovateli střelnice používané k nepodnikatelským účelům předložení dokladů potřebných k provozu střelnice. Pokud by byla střelnice provozována bez povolení, domníváme se, že je za takové počínání možné postihnout pouze fyzické osoby v přestupkovém řízení (přestupek proti pořádku ve státní správě podle §46 zákona o přestupcích 200/1990 Sb.).

Bylo by také možné se obrátit na stavební úřad, aby zahájil řízení o správním deliktu (neoprávněné užívání stavby). Zjištění aktuálního stavu Vám může usnadnit, pokud využijete práva na informace, které upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost je vhodné adresovat např. přímo městskému úřadu. Ten Vám musí poskytnout informace vztahující se k jeho působnosti. 

Pokud jsou všechny výše uvedené náležitosti, týkající se provozu střelnice, v pořádku, nezbývá než se zabývat přímo nadměrným hlukem, případně jinými obtěžujícími projevy.

Střelnice se z hlediska určení dovolené míry hluku nachází v tzv. chráněném venkovním prostoru. Dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Rekreace zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

Hlukové limity jsou uvedeny v § 12 nařízení č. 272/2011 Sb., kde jsou však popsány poměrně odborným, pro laika těžko srozumitelným, způsobem. Doporučujeme se obrátit na krajskou hygienickou stanici se stížností a zároveň s žádostí o změření hluku. Pokud hluk překračuje hygienické limity, měla by hygienická stanice zasáhnout a vymáhat na původci hluku snížení hlukové zátěže na únosnou míru (pokud není vydána výjimka).

Dosažení přijatelné úrovně hluku se lze domáhat také civilní, tzv. sousedskou žalobou proti původci zdroje hluku. Dle § 1013 občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny toho bohužel podniknout mnoho nelze. Bývalý lom dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. nepatří zřejmě automaticky mezi významné krajinné prvky, záleží však na konkrétní podobě daného místa. (Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků). Orgán ochrany přírody může rozhodnout o registraci dalších krajinných prvků. Každý občan k takové registraci může dát podnět, záleží však na správním uvážení daného orgánu, jestli se podnětem bude zabývat.

Pokud by se na území nacházel např. chráněný druh rostliny nebo živočicha, je dle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti (tj. provoz střelnice), která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat. Toto ustanovení nelze uplatnit (§ 66 odst. 2) v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty