Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Má spolek právo na kopie od úřadů zdarma?

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

Otázku zpoplatnění kopií (např. ze spisu) upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v příloze.

Podle sazebníku poplatků jsou od poplatku osvobozeny spolky a další nevládní organizace založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto subjekty založeny.

Osvobození se týká konkrétně těchto poplatků:

  • vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu,
  • ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu (vidimace),
  • provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické nebo do listinné podoby,
  • opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce,
  • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu (legalizace).

 Spolky jsou osvobozeny od poplatků za vydání kopií ze správního spisu, osvobození se nevztahuje na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nadřazené kategorie:

Spolky a zapojení veřejnosti

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta