Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Protokol o nahlížení do spisu a účastenství občanského sdružení

Byla jsem na stavebním úřadě za o.s. nahlížet do spisu pro územní řízení a chtěli po mně, abych podepsala zápis označený „úřední záznam“, a to ještě před samotným nahlédnutím. Mám také dotaz k samotnému účastenství. Ve stanovách jsme dříve (v době zahájení řízení) neměli uvedeno výslovně, že cílem našeho občanského sdružení je ochrana přírody a krajiny, v současné době jsme je již přepracovali. Úřad s námi přesto dříve jako s účastníky jednal, nyní však potřebujeme vědět jistě, zda jsme účastníky a zda má smysl zabývat se vypracováním obsáhlého podání.

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Z § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dovozujeme, že v případech nahlížení do spisu má být sepsán protokol. Podle odst. 1 tohoto paragrafu se totiž protokol pořizuje o mj. "o jiných věcech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení".

Pokud budeme tento dokument považovat za protokol, mělo by pro něj platit to, že se pořizuje až PO nahlédnutí do spisu (vycházíme prřtom z toho, že protokol podle § 18 odst. 2 správního řádu obsahuje "vylíčení průběhu předmětných úkonů", výslovně však v zákoně ustanovení o pořadí těchto úkonů uvedeno neni).

Obsah záznamu a to, kdy se pořizuje, není ve správním řádu vymezeno. Z odborné literatury (R. Ondruš, Průvodce úředníka novým správním řádem) jsme však zjistili, že v případe pořizování dokumentu o nahlížení do spisu se tento dokument v praxi nazývá záznam. Tento pojem nejspíš nemá oporu v zákoně a je tak pouze zaužíván (žádnou se nám alespoň nepodařilo najít).

Pojmenování tohoto dokumentu však podle našeho názoru nehraje roli. V uvedené literatuře je tedy tento dokument nazván "uřední záznam", ale domnívám se, že jde o drobnost. Jako problematické vnímám snad jen to, že po vás byl podpis vyžadován ještě před nahlédnutím do spisu.

V tomto případě nezbývá než trvat na tom, že podepíšete záznam až poté, co vám bude nahlédnuti umožněno. Obávám se však, že jestliže úřednik bude trvat na opačném pořadí úkonů, nelze takové jednání nijak napadnout.

Pokud chce o. s. mít způsobilost být účastníkem správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, musí z jeho stanov vyplývat, že hlavním posláním občanského sdružení je ochrana přírody a krajiny. Zákon však nestanovuje povinnost explicitně uvést ve stanovách, že „hlavním posláním OS je ochrana přírody a krajiny“.

Pokud tuhle podmínku o. s. nesplňuje, nemůže se stát účastníkem řízení a i v případě, že s ním orgán jako s účastníkem jedná, tak se jím nestává.

Pokud s o. s. stavební úřad jedná jako s účastníkem, tak byste tento postup úřadu měli využít. Odborná literatura ani judikatura se podobným problémem zatím nezabývaly, avšak domníváme se, že oprávnění o. s. být účastníkem řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, se posuzuje podle stavu v době zahájení řízení. Pokud by o. s. v čase zahájení řízení podmínky § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pro vznik oprávnění stát se účastníkem tohoto řízení nesplňovalo, úřad by s vámi jako s účastníkem jednat neměl, protože pořád ještě běží stejné řízení (věc byla vrácena k novému projednání, avšak nedošlo k zastavení řízení).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta