Poradna

Jak dosáhnout změny dopravního značení?

Vytvořeno dne 2. 5. 2016.

 1. Označení komunikací
 2. Potnět ke změně dopravního značení
 3. Lhůty pro vyřízení
 4. Rozhodnutí
 5. Opravné prostředky
 6. Pokuty
 7. Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci (např. v důsledku nadměrné dopravy je snížena kvalita ovzduší, zvýšena hlučnost...), lze podat návrh příslušnému orgánu na jeho změnu.

Příslušným orgánem pro podání návrhu bude jeden ze silničních správních úřadů. Abychom zjistili, kdo je speciálním silničním úřadem a kdo je vlastníkem komunikace, musíme znát zařazení komunikace do kategorie a třídy podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen silniční zákon).

Pozemní komunikace se dle § 2 odst. 2 silničního zákona dělí na tyto kategorie:

 • dálnice
 • silnice
 • místní komunikace
 • účelová komunikace

Silnice se podle svého určení a dopravního významu ještě rozdělují do třídy první až třetí (§ 5 odst. 2 silničního zákona):

 • silnice I. třídy, která je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu,
 • silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
 • silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, místní komunikace je pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce a účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků (§ 4 - § 7 silničního zákona).

Vlastnictví komunikace upravuje § 9 silničního zákona. Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Silničními správními úřady jsou Ministerstvo dopravy, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady. Tyto úřady vykonávají státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací.

Označení komunikací

Podle § 2 písm. r), s) a cc) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je dálnice označená dopravní značkou "Dálnice" a silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla". Obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

Podle § 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí silniční zákon, označuje dálnice a silnice čísly vlastník. Dálnice a silnice I. třídy se označují čísly od 1 do 99; jde-li o dálnici, uvádí se v evidenci před číslici písmeno "D", jde-li o rychlostní silnici, uvádí se před číslici písmeno "R". Silnice II. třídy se označují čísly od 101 do 999. Silnice III. třídy se označují jen v evidenci čtyř až pětimístnými čísly podle nejbližší silnice I. nebo II. třídy, případně doplněnými indexem malým písmenem. Ramena jednosměrných silnic se označují indexem velkým písmenem.

Silnice stanovené pro mezinárodní provoz se označují též písmenem "E" a číslem. Místní komunikace se pro evidenční účely označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu místních komunikací. K označení třídy se používá alfabetický znak: a, b, c, d.

Správci komunikací jsou povinni vést základní evidenci jimi spravovaných komunikací, která se označuje jako pasport. (§ 5 vyhlášky)

Podnět ke změně dopravního značení

Podnět ke změně dopravního značení je oprávněn podat kdokoliv, tj. občan, obec i organizace (např. spolky, statutární orgán PO atd.).

Podnět musí být písemný a je nutné ho podat u příslušného správního úřadu (silniční správní úřad) a adresovat odboru dopravy. Tuto situaci je možné u některých silničních správních úřadů řešit zasláním elektronickou poštou.

Pro podnět mohou být stanoveny předepsané formuláře.

Přesný název odboru dopravy je většinou různý dle organizační struktury magistrátu/městského úřadu a náplně práce odborů jednotlivých silničních správních úřadů.

Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit (§ 40 odst. 7 silničního zákona).

Podle § 77 odst. 1 a § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

a) na dálnici ministerstvo,
b) na silnici I. třídy krajský úřad,
c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,

d) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.

e) místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Na úřadě je nutné předložit:

 • podnět ke změně dopravního značení,
 • dokumentaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení i se stávajícím dopravním značením.

Podnět je určitě vhodné odůvodnit a připojit k němu veškeré možné informace a skutečnosti, které ho mohou podpořit jako např. studii o znečištění ovzduší, měření hluku a vibrací, posudky lékaře o astmatických a alergických onemocněních atd.

V případě potřeby upřesnění podkladů návrhu při jeho projednávání s účastníky se bude předpokládat jejich součinnost a zpravidla se koná místní šetření.

Správní a jiné poplatky:

Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

Účastníci:

Dalšími účastníky vedle žadatele o změnu dopravního značení jsou:

 • Správce, vlastník komunikace,
 • Orgán Policie ČR, popř. Ministerstvo vnitra

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny (§71 odst. 1, odst. 3 správního řádu 500/2004 Sb.)

Rozhodnutí

Dopravní značení se umisťuje, resp. odstraňuje stanovením dopravního značení. Stanovení dopravního značení má formu opatření obecné povahy (viz § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.). Nejde tedy o správní rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu. Postup správních orgánů v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, upravuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v části šesté, § 171. Na jeho vydání se aplikují také zásady činnosti správních orgánů dle § 2 a násl. správního řádu.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Opravné prostředky

Proti stanovení dopravního značení nejsou opravné prostředky (např. odvolání) přípustné. Je to také z důvodu, že odpovědnost za bezpečnost a plynulost silniční dopravy má úřad, který dopravní značení stanovuje, nikoli navrhovatel (žadatel). Přezkum vydaného opatření obecné povahy může vykonat nadřízený úřad či soud.

Pokuty

Pro úplnost je nutné dodat, že silniční zákon stanoví pro určité případy nedodržení předepsaných povinností nebo zákazů pokuty.

§ 19 odst. 2 písm. a) silničního zákona mimo jiné stanoví, že na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno neoprávněně odstraňovat, přemísťovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat. Při porušení tohoto zákazu je silniční správní úřad oprávněn podle § 42a odst. 7 písm. b) uložit pokutu až do výše 300 000 Kč fyzické osobě nebo podle § 42b odst. 6 písm. b) uložit pokutu až do výše 300 000 Kč právnické osobě, které při obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace porušily zákazy stanovené v § 19 odst. 2.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním obecným právním předpisem je zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (silniční zákon), který je proveden vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Úpravu dopravního značení včetně návrhu na jeho změnu obsahuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je proveden vyhláškou č. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. O stálém dopravním značení se v těchto předpisech hovoří jako o „místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.“ Naproti tomu „přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích“ je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

Pokud zákon nestanoví jinak, postupuje se v řízení o věcech upravených těmito zákony podle obecných předpisů o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

Pokud se potřebujete k věci dozvědět více, můžete se obrátit na: Ministerstvo dopravy ČR- odbor pozemních komunikací, Portál veřejné správy České republiky.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta