Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Jak dosáhnout změny dopravního značení?

Vytvořeno dne 2. 5. 2016 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

To, kde budou umístěny jednotlivé dopravní značky, určují opatření obecné povahy. Tato opatření vydává podle typu pozemní komunikace ministerstvo dopravy, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V tomto manuálu se dozvíte, jak postupovat, pokud dopravní značení již neodpovídá reálné dopravní situaci, nevyhovuje reálnému provozu či místním potřebám. Dozvíte se, kterému úřadu můžete podat podnět a co v něm uvést, ať zvýšíte šanci, že úřad vydá nové opatření obecné povahy, a tím pádem změní dopravní značení.

Jaké jsou důvody pro změnu dopravního značení?

Existuje celá řada důvodů, proč by měl úřad rozhodnout o změně dopravního značení. Mezi tyto důvody patří:

  • Snížená kvalita ovzduší v důsledku zvýšeného provozu,
  • Zvýšená hlučnost v důsledku zvýšeného provozu,
  • Nepřehledná dopravní situace,
  • Časté nepovolené parkování, nebo
  • Zdravotní problémy občanů.

Uvedený seznam je jen ilustrativní. Úřad má povinnost posoudit jakýkoliv důvod, který uvedete. Pokud se domníváte, že stávající situace dopravního značení nevyhovuje skutečné potřebě místa či některých osob, podejte podnět na změnu dopravního značení. Podnět můžete podat nejen jako občan – fyzická osoba, ale i jako spolek nebo jiná právnická osoba. Za podání podnětu se neplatí žádné správní poplatky.

Kam podnět na změnu značení podat?

Příslušným orgánem pro podání podnětu je silniční správní úřad podle kategorie a třídy pozemní komunikace. Pokud si nejste jisti, jak správně zařadit komunikaci, využijte aplikaci Ředitelství silnic a dálnic Silniční a dálniční síť. V její legendě zjistíte, o jaký typ komunikace se jedná.

Následně podle zákona o pozemních komunikacích („silniční zákon“)[1] určete, jaký úřad je ve věci příslušný:

Typ komunikace

Příslušný úřad

Dálnice

Ministerstvo dopravy

Silnice I. třídy

Krajský úřad

Silnice II. a III. třídy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dopravní značky označující železniční přejezdy a signály pro tramvaje

Drážní správní úřad

Pokud jde o záležitost značení na území více obvodů, podejte podnět k nejbližšímu společně nadřízenému úřadu pro úřady těchto dvou obvodů. Například pokud navrhujete snížit maximální povolenou rychlost jízdy na místní komunikaci v úseku spadajícího do obvodu dvou a více obcí, podejte podnět silničnímu odboru krajského úřadu. Ten může stanovit, který z obecních úřadů má opatření obecné povahy vydat.

Podnět podejte u příslušného úřadu na odbor dopravy, a to buď písemně, nebo elektronickou poštou.[2] Přesný název odboru dopravy se může pro každou obec lišit, vždy ho ale najdete na internetových stránkách příslušného úřadu.[3]

Co má podnět obsahovat?

Na podnět nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Doporučujeme vám ale uvést, jak navrhujete dopravní značení změnit. Přiložit můžete i dokumentaci, ve které vyznačíte přesné umístění navrhovaných značek i stávající dopravní značení. Můžete ji vytvořit sami např. nakreslením či označením na vytisknuté mapě, není potřeba žádný odborný návrh.

Návrh odůvodněte a případně – pokud je to vhodné – připojte k němu veškeré informace o skutečnostech, které podporují vámi požadovanou změnu. Přiložit můžete například studii o znečištění ovzduší, měření hluku a vibrací, posudky lékaře o astmatických a alergických onemocněních atd.

Podnět musí obsahovat také základní náležitosti podání podle správního řádu. O těch se dočtete v našem manuálu Co musí obsahovat podání podle správního řádu?

Úřad nemá povinnost zahájit na základě podnětu řízení. Pokud o to ale požádáte, musí vás informovat, jak s vaším podnětem naložil (jestli zahájil řízení nebo pro to neshledal důvod). Úřad vám tuto informaci musí sdělit do 30 dnů od podání podnětu.

Úřad sám posoudí důvodnost navrhovaných změn. Může za tímto účelem například provést místní šetření. Pokud při tomto šetření dospěje k závěru, že je potřeba dopravní značení změnit, zahájí z úřední povinnosti řízení o vydání nového opatření obecné povahy. Jeho součástí bude stanovení dopravního značení (například určení místa, kde budou nově umístěny dopravní značky).

Co dělat, pokud je úřad nečinný?

Úřad má povinnost zahájit řízení o vydání nového opatření obecné povahy z úřední povinnosti, pokud se dozví o skutečnostech, které zahájení řízení odůvodňují. V případě, že řízení nezahájil, tak můžete zkusit podat podnět nadřízenému úřadu a požádat o uložení tzv. opatření proti nečinnosti.[4]

Odborná literatura se neshoduje, jestli je možné v tomto případě uplatnit opatření proti nečinnosti. Je to nicméně jediná možnost, jak situaci „předestřít“ jinému orgánu. Pro podání podnětu můžete využít náš vzor Podnět k zahájení řízení o uložení opatření proti nečinnosti.

Jak probíhá řízení o stanovení nového dopravního značení?

Řízení o stanovení nového dopravního značení má několik fází. Nejprve úřad vyvěsí na nejméně 15 dnů návrh opatření obecné povahy na své úřední desce.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u úřadu písemné připomínky. Například pokud úřad navrhuje ve vaší ulici novou maximální rychlost 40 km/h a vy si myslíte, že je kvůli nepřehledné dopravní situaci přijatelné nejvýše 30 km/h, můžete tuto informaci úřadu sdělit pomocí připomínky. Lhůtu, ve které musíte připomínky odeslat, stanoví úřad v návrhu opatření obecné povahy.

Úřad má povinnost se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Opatření obecné povahy může přezkoumat nadřízený úřad či soud. Pokud máte za to, že bylo opatření obecné povahy vydáno v rozporu se zákonem, můžete podat nadřízenému úřadu podnět k provedení přezkumného řízení. Můžete přitom využít náš vzor Podnět k provedení přezkumného řízení. Nadřízený úřad nemá povinnost přezkumné řízení zahájit, pokud o to však požádáte, musí vás do 30 dnů informovat o tom, jak s vaším podnětem naložil.

 

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty