Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Jak dosáhnout změny dopravního značení?

Vytvořeno dne 2. 5. 2016 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Jak dosáhnout změny dopravního značení

Pokud současné dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje reálnému provozu či potřeba, podejte návrh příslušnému orgánu na jeho změnu.

Kdo může podat návrh ke změně značení?

Návrh na změnu dopravního značení můžete podat jako občan, obec i organizace (např. spolky, statutární orgán právnické osoby atd.).

Jaké jsou důvody pro změnu dopravního značení?

Důvodů může existovat více, pro ukázku uvádíme příklady:

 • Snížená kvalita ovzduší v důsledku zvýšeného provozu
 • Zvýšená hlučnost v důsledku zvýšeného provozu
 • Nepřehledná dopravní situace
 • Časté nepovolené parkování
 • Vaše zdravotní problémy

Obecně neexistuje seznam nepřípustných důvodů pro změnu dopravního označení a výše uvedený seznam je jen ilustrativní. Pokud se domníváte, že stávající situace dopravního značení nevyhovuje skutečné potřebě místa či některých osob, podejte návrh na změnu dopravního značení.

Kam návrh na změnu podat?

Příslušným orgánem pro podání návrhu je silniční správní úřad podle kategorie a třídy pozemní komunikace. Pokud si nejste jisti, jak správně zařadit komunikaci, využijte aplikaci Ředitelství silnic a dálnic Silniční a dálniční síť v jejíž legendě zjistíte, o jaký typ komunikace se jedná.

Následně podle zákona o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon“)[1] určete, jaký správní orgán je ve věci příslušný:

 • Pro dálnice - Ministerstvo dopravy.
 • Pro silnice I. třídy - krajský úřad.
 • Pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace - obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Pro užití dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné – drážní správní úřad.

Jedná-li se o záležitost značení na území více obvodů, podejte návrh k nejbližšímu společně nadřízenému správnímu orgánu těchto dvou obvodů. Například pokud navrhujete snížit maximální povolenou rychlost jízdy na místní komunikaci v úseku spadajícího do obvodu dvou a více obcí, podejte návrh silničnímu odboru krajského úřadu. Tento orgán může stanovit, že opatření obecné povahy, kterým se změní dopravní značení, vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit podle silničního zákona[2].

Jakou by měl mít návrh formu?

Návrh musí být písemný a je nutné ho podat u příslušného správního úřadu (silniční správní úřad) a adresovat odboru dopravy. Přesný název odboru dopravy je většinou různý dle organizační struktury magistrátu nebo městského úřadu a náplně práce odborů jednotlivých silničních správních úřadů. Vždy ho najdete na internetových stránkách příslušného správního úřadu. Formálně se jedná o návrh na změnu opatření obecné povahy.[3]

Silniční správní úřady by měly přijmout podání návrhu také elektronickou poštou na základě správního řádu[4]. Pro návrh mohou být stanoveny předepsané formuláře.

Co má návrh obsahovat?

Do návrhu musíte zahrnout dvě části, jsou jimi:

 • Návrh na změnu dopravního značení.
 • Dokumentace příp. situace, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení i se stávajícím dopravním značením. Můžete ji vytvořit sami např. nakreslením či označením na vytisknuté mapě, není potřeba žádný odborný návrh.

Návrh odůvodněte a případně – pokud je to vhodné – připojte k němu veškeré informace o skutečnostech, které podporují vámi požadovanou změnu. Například studii o znečištění ovzduší, měření hluku a vibrací, posudky lékaře o astmatických a alergických onemocněních atd.

V případě potřeby upřesnění podkladů návrhu při jeho projednávání s účastníky se bude předpokládat vaše součinnost a zpravidla se koná místní šetření.

Jakou lhůtu má správní orgán na vyřízení?

Správní orgán je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o vydání o opatření obecné povahy. Určité okolnosti mohou vést k dalšímu prodloužení, například jestliže se nařizuje ústní jednání nebo místní šetření, nebo po dobu nutnou ke zpracování znaleckého posudku správního řádu[5].

Rozhodnutí o návrhu

Správní orgán vydává opatření obecné povahy, tzv. „stanovení dopravního značení“, jímž se umisťuje či odstraňuje dopravní značení.[6] Nejprve se návrh opatření obecné povahy vyvěsí nejméně na 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který ho vydal. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Lze tak učinit ve lhůtě, kterou návrh stanoví. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Přezkum vydaného opatření obecné povahy může vykonat nadřízený úřad či soud. Máte-li za to, že bylo opatření obecné povahy vydáno v rozporu se zákonem, můžete podat nadřízenému orgánu podnět k provedení přezkumného řízení.

Platí se za návrh poplatky?

Za návrh na stanovení nebo změnu dopravního značení se nevybírá žádný správní poplatek.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty