Poradna

Podávání podnětů podle správního řádu

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pokud chcete, aby správní orgán zahájil řízení z moci úřední (např. řízení o odstranění černé stavby), je možné podat podnět.

V § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) je uvedeno, že správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.

Podněty jsou pouze neformálními úkony, pro které správní řád nevyžaduje (na rozdíl od podání podle § 37) žádné formální ani obsahové náležitosti. Takové podněty nejsou podáními ve smyslu § 37 a nevztahují se na ně formální a obsahové požadavky pro podání. Není možné vyzývat toho, kdo učinil neformální podnět, aby jej ve smyslu § 37 odst. 3 doplnil. Je ale možné, aby si správní orgán opatřil vysvětlení podle § 137 odst. 1 (1).

Správní orgán tak vyzve autora podnětu k podání vysvětlení k prověření jeho podnětu. Za odepření podání vysvětlení může správní orgán uložit pořádkovou pokutu. § 137 stanoví, že vysvětlení může správní orgán požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem. Pokud autor odmítne podat vysvětlení, může být předvolán či předveden. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je ten, kdo podává vysvětlení, povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost (viz. § 50 odst. 2) a nesmí být vyslýchán.

Podle § 42 správního řádu, pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. (Tohle lidé často nevědí, jedná se asi o nejčastější „chybu“.) Proto doporučujeme v podnětu požádat úřad o informování, jak s podnětem naložil.

Využijte náš vzor podnětu.

Zdroje:

(1) Vedral, Josef. Správní řád komentář, II. vydání. 2006. str. 464.

Nadřazené kategorie:

Správní řízení

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta