Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Lze se bránit v situaci, kdy se ve městě staví stavba v rozporu s potřebnými povoleními a vedení města je přesto nečinné?

Ve městě se dokončuje stavba nákupního centra, jehož část byla postavena v rozporu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. O situaci bylo vyrozuměno vedení města, které odmítá z vlastní iniciativy věc prošetřit.  

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 1. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V případě, kdy je ve městě realizována stavba, která je v rozporu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, může kdokoliv podat podnět ke stavebnímu úřadu. Bránit se lze také v poslední fázi stavebního řízení, kdy stavební úřad rozhoduje o vydání kolaudačního souhlasu. V této chvíli je možné ke stavebnímu úřadu podat podnět vyjadřující nesouhlas s vydáním kolaudačního souhlasu.

K nečinnosti vedoucích odborů a náměstka primátora

Na okraj je ještě potřeba uvést, že náměstek primátora ani vedoucí odboru, který vydává územní rozhodnutí, nejsou povinni podávat podněty k zahájení řízení o odstranění černé stavby. Jejich nečinnost tak není postihnutelná.

Podnět ke stavebnímu úřadu

V situaci, kdy byla stavba, či její část dokončena v rozporu s povoleními, lze podat příslušnému stavebnímu úřadu podnět k zahájení řízení o odstranění stavby. Stavební úřad po doručení podnětu posoudí, zda řízení o odstranění stavby zahájí či nikoliv. (1) Stavební úřad vyhodnotí obsah podnětu a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby, o které se sepisuje protokol. (2) Pokud v podnětu uvedete, že žádáte o vyrozumění, jak se s podnětem naložilo, stavební úřad má povinnost Vás o tom ve lhůtě 30 dnů od podání podnětu vyrozumět. (3) Pokud by tak neučinil, lze podat podnět na ochranu proti nečinnosti ke krajskému úřadu.

Kolaudační souhlas

Pokud se stavba nachází ve fázi před vydáním kolaudačního souhlasu, doporučujeme podat na stavební úřad podnět, ve kterém důvody pro nevydání kolaudačního souhlasu specifikujete. I po vydání kolaudačního souhlasu se lze bránit, a to podáním podnětu k zahájení přezkumného řízení ke stavebnímu úřadu, který kolaudační souhlas vydal. Pro podání těchto podnětů není podmínkou být účastníkem řízení.

Kolaudační souhlas je vydáván na žádost stavebníka stavebním úřadem poté, co je provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Během té stavební úřad zkoumá splnění podmínek pro jeho vydání. (4) Pokud by stavební úřad zjistil jakékoliv závady nebo nesrovnalosti, kolaudační souhlas nevydá a vydá rozhodnutí, kterým zakáže užívání stavby. (5) Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání.

Poznámky

(1) § 129 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
(2) § 133 stavebního zákona
(3) § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(4) § 119 odst. 2 stavebního zákona
(5) § 122 odst. 4 stavebního zákona
(6) Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím. Jedná se o tzv. jiný zásah správního orgánu, proti němuž je možné se bránit žalobou - § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty