Poradna

Může stavební úřad odmítnout účast na ústním jednání konaném „v terénu“?

Majitel černé stavby zažádal o dodatečné stavební povolení. Stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě, sousedům však účast na ohledání neumožnil. Byl postup stavebního úřadu správný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Stavebník jako majitel černé stavby je povinen strpět ohledání pozemku, na němž stojí stavba, o jejíž dodatečné povolení žádá. Stavební úřad přitom musí dát účastníkům řízení možnost se ohledání zúčastnit. Opačný výklad zákona by odporoval zásadám správního řízení, což ostatně potvrdil i soud.

Ohledání

Ohledání je jedním z důkazních prostředků, které správní řád nabízí. Dává úřadu i účastníkům řízení možnost seznámit se s okolnostmi přímo na místě, nikoliv pouze z listin. V případě dodatečného povolení stavby stavební úřad dokonce ohledání nařídit musí. (1) Vlastník nebo uživatel věci je přitom povinen ohledání umožnit (2) - v našem případě zpřístupnit v určený den a hodinu pozemek, na němž černá stavba stojí. Zpřístupnění se netýká pouze pracovníků úřadu, ale i ostatních účastníků řízení.

Povinnost stavebního úřadu

K otázce předestřené v úvodu se v roce 2014 vyjádřil Krajský soud v Plzni. (3) Uvedl, že „ohledání na místě samém je v řízení o dodatečné povolení stavby (…) nezbytné, neboť jiným způsobem, než ohledáním na místě nelze vůbec ověřit, zda dokumentace stavby odpovídá jejímu skutečnému provedení.“ Tím, že stavební úřad neumožnil sousedovi účastnit se ohledání, byla porušena zásada rovnosti účastníků správního řízení. Soused byl totiž kvůli nemožnosti obhlédnutí skutečného provedení stavby zbaven možnosti proti černé stavbě účinně bojovat. Pokud byste se někdy dostali do podobné situace, rozhodně trvejte na tom, aby úřad zaprotokoloval, že Vám neumožnil se ohledání zúčastnit. Následně můžete podat stížnost k nadřízenému orgánu nebo se proti již vydanému stavebnímu povolení odvolat.

Poznámky:

(1) § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
(2) § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(3) Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2014, č.j. 57 A 9/2013-66

Odpověď vznikla za přispění stážisty Petra Kocmánka.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta