Poradna

Jaká je minimální vzdálenost dvou staveb pro rekreaci?

Vlastníme pozemek šířky 20 metrů, na kterém jsme si chtěli postavit rekreační chatu. Oba sousedé mají své chaty pouze 1,5 metru od hranice pozemku. Budeme moci umístit chatu mezi ně?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 12. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Stavby pro rekreaci musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů. Z tohoto pravidla je přípustná výjimka, o níž rozhoduje stavební úřad.

Stavby pro rekreaci musí mít odstup

Mezi dvě stavby pro rodinnou rekreaci nelze „vměstnat“ další stavbu pro rekreaci (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 25 odst. 3)(1). Musí mezi nimi být odstup minimálně 10 metrů.

Stavební úřad může povolit výjimku

Pokud nelze minimální vzdálenost dodržet, může stavební úřad povolit výjimku. Umožňuje ji § 26 vyhlášky (2). Úřad smí vydat výjimku, jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řízení o výjimce může být spojeno s dalšími řízeními, v nichž se povoluje stavba (např. s územním řízením). Řízení o výjimce je upraveno v § 169 stavebního zákona (3).

Poznámky

(1) § 25 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

(2) § 26 vyhlášky
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 24a odst. 2 a 3, § 25 odst. 2 až 7.

(3) § 169 stavebního zákona
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.
(2) Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
(3) O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel. O výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
(4) O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
(5) Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona; nemusí však být ukončeno společným správním aktem.
(6) Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odstavců 2 až 5 lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty