Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Možnost ovlivnit výstavbu povolenou územním rozhodnutím

Stavebním úřadem byla v územním řízení povolena výstavba supermarketu, tohoto řízení  jsme se bohužel neúčastnili. Zatím se nic neděje, je možné, že ekonomická krize realizaci záměru znemožní. Má ještě cenu teď někam psát? Kam?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 2. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud jde o realizaci nové stavby, je nejdůležitější fází proces územního plánování (resp. změny územního plánu) a územní řízení. Územní plán je závazným předpokladem pro následné rozhodování v území. Územní řízení je pak klíčové proto, že se územním rozhodnutím stavba do území umisťuje. Ve stavebním řízení se pak rozhoduje zejména o jednotlivých technických parametrech již „umístěné“ stavby.

Pokud jde o účast občanských sdružení na územním a stavebním řízení na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je tato účast v případě územního řízení zcela jednoznačná (§ 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, výslovně uvádí jako účastníky územního řízení „osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“ tj. v tomto kontextu zákon o ochraně přírody a krajiny).

Vzhledem k tomu, že v ustanovení § 109 stavebního zákona, které vymezuje účastníky stavebního řízení, takový výslovný odkaz není, některé stavební úřady z toho v praxi dovozují, že se občanská sdružení nemohou stavebních řízení účastnit.

EPS s tímto výkladem nesouhlasí (argumentaci k účasti občanských sdružení ve stavebních řízeních můžete nalézt zde. Vzhledem k tomu, že je nový stavební zákon relativně mladým předpisem, nebylo v této věci, pokud víme, ještě vydáno žádné soudní rozhodnutí. 

  • Vaše občanské sdružení se proto může za podmínek § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny zkusit přihlásit do stavebního řízení. 
    Vydané územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 93 stavebního zákona platné 2 roky od jeho vydání. Stavební úřad však může v odůvodněných případech v rozhodnutí stanovit lhůtu delší, nebo dobu platnosti územního rozhodnutí na odůvodněnou žádost prodloužit. V této lhůtě musí být podána úplná žádost o stavební povolení. 
  • Je tak možné, že územní rozhodnutí pozbude platnosti, pokud nebude mít investor prostředky k realizaci stavby (a lhůta nebude prodloužena, nebo uplyne prodloužená lhůta)

Obecně je také možné sepsat proti záměru petici nebo zorganizovat protestní shromáždění občanů. Tyto právní nástroje ovšem slouží zejména k vyjádření názoru občanů nebo veřejného mínění v daném místě.

Přehledné informace o této problematice naleznete zejména v brožuře Od územního plánování po stavební povolení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty