Poradna

Postup v územním řízení

Obdrželi jsme oznámení o zahájení územního řízení týkajícího se výstavby tovární haly. Potřeboval bych poradit bod po bodu, co v daném případě můžeme udělat, na co máme právo a jak můžeme stavbu ovlivnit. Blíží se termín veřejného jednání a tak bych se na to rád připravil.

Tento dotaz byl vyřešen dne 13. 3. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 28. 1. 2015

Odpověď poradny

Jste-li účastníky územního řízení, můžete především podávat proti záměru stavby námitky, o kterých musí stavební úřad rozhodnout. Námitky však je možné uplatňovat nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastník řízení ve svých námitkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení (např. vlastnictví sousedního pozemku, přihlášení spolku do řízení v zákonné lhůtě apod.), a důvody podání námitek – k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Rozhodnutí o námitkách je součástí územního rozhodnutí.

Pokud jde o veřejné ústní jednání, které se v souvislosti s územním řízením v některých případech koná, jeho průběh musí být procesně zaznamenán v tzv. protokolu podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Protokol slouží k dalšímu využití úkonu, resp. jeho zaznamenaného průběhu, v řízení a je zdrojem informací pro osoby, které se daného úkonu neúčastnily (např. nadřízený orgán, který rozhodnutí přezkoumává v odvolacím řízení).

Je proto v zájmu účastníků řízení a ochrany jejich práv, aby sledovali, co úřední osoby do protokolu zapisují, zda zapisují vše, co je řečeno, a v přesných formulacích, všechny důležité skutečnosti přesně tak, jak proběhly. Pokud mají účastníci jakékoliv výhrady, je nutné trvat na opravě protokolu (na místě, při jeho sepisování), a pokud není takovému požadavku vyhověno, na zaznamenání námitek do protokolu.

Jsou-li námitky závažnějšího charakteru, je možné odmítnout protokol podepsat. Protokol totiž kromě oprávněné úřední osoby (popřípadě osoby, která byla pověřena jeho sepsáním) podepisují  všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají.

Právě toto může později sloužit jako důkaz při odvolacím řízení, tj. pokud účastník napadá průběh ústního jednání nebo úkonu a nesoulad se zápisem v protokolu. Pokud ovšem účastník takto nepostupuje (netrvá na opravě, nepožaduje zaznamenání námitek, případně neodepře podpis), naopak protokol podepíše, bude jen stěží v odvolacím řízení prokazovat, že se protokol neshoduje se skutečností, tedy úkonem tak jak proběhl.

Proti územnímu rozhodnutí můžete poté, co je vydáno, podat odvolání v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Vám je doručeno. Podle § 89 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Pokud jde o správnost napadeného rozhodnutí, tu  přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Vzhledem k principu koncentrace, který se uplatňuje v odvolacím řízení, je však zásadně možné namítat jen takové skutečnosti, které účastník uplatnil a namítal již v řízení v prvním stupni (!) tj. prostřednictvím námitek. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

O Vašem odvolání bude rozhodovat nadřízený správní orgán, a to rozhodnutím konečným, proti kterému se již odvolat nelze. Můžete jej však napadnout žalobou u správního soudu. Správní žalobu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, je možné podat ke správnímu soudu po té, co jsou vyčerpány řádné opravné prostředky, tedy rozhodnutí je v právní moci.

Zpravidla je řádným opravným prostředkem odvolání (jako i ve Vašem případě; proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad). Žalobu je možné podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí, tj. rozhodnutí odvolacího správního orgánu, bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

Obdobné (námitky, odvolání, žaloba) pak platí také pro stavební řízení, ústní jednání však v tomto případě již není veřejné.

Čtěte více k územnímu řízení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty