Poradna

Podnět obci ke změně územního plánu

Jak postupovat v případě, že skupina občanů zvažuje podání podnětu obci ke změně územního plánu.

Zajímá mne zejména

  • co je třeba k podnětu doložit?
  • zda lze na stávající územní plán schválený podle předešlého stavebního zákona uplatnit institut zástupce veřejnosti právě v tomto případě, tzn. může podat podnět na změnu územního plánu zástupce veřejnosti?
  • pokud to není možné, je efektivní podat podnět jako skupina občanů?

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 3. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V § 44 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) je vymezen okruh subjektů, které mohou podat návrh k pořízení územního plánu nebo jeho změny – kromě případů, kdy se jedná o vlastní podnět obce či návrh orgánu veřejné správy, mohou návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny podat

  • občan obce (osoba s trvalým pobytem na území obce)
  • fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

Tento výčet je úplný, zástupce veřejnosti proto není oprávněn tento návrh podat.

Náležitosti návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny jsou uvedeny v § 46 odst. 1 stavebního zákona, jedná se o:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
  • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Má-li zájem podat návrh na pořízení obsahově shodné změny územního plánu více občanů obce, je možné, aby návrh podali všichni tito občané, tedy v rámci identifikace navrhovatele v návrhu bude uvedeno navrhovatelů více. Požadavek zákona ohledně podání návrhu nicméně bude splněn i za situace, kdy návrh podá pouze jeden občan obce. Podání návrhu více občany obce má tedy spíše „psychologický“ efekt – z právního hlediska neznamená silnější postavení navrhovatele/navrhovatelů.

Návrh se podává u obce, pro jejíž území se územní plán či jeho změna pořizuje. O návrhu rozhoduje zastupitelstvo obce, které je může ale nemusí schválit (na změnu územního plánu není právní nárok). O výsledku jednání zastupitelstva obec navrhovatele bezodkladně informuje (§ 46 odst. 3 stavebného zákona).

Platí, že náklady na zpracování územního plánu nebo jeho změny hradí zpravidla obec. Nicméně v případě, kdy je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele (např. občana obce), může se rovněž stát, že obec podmíní pořízení této změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem. Ohledně dalších informací o územním plánování doporučuji využít manuál Jak se zapojit do územního plánování.

Jak je již uvedeno výše, návrhu na pořízení změny územního plánu nicméně zastupitelstvo obce nemusí vyhovět. Za situace, kterou popisujete - tedy kdy o konkrétní změnu územního plánu usiluje větší skupina obyvatel obce, lze proto doporučit i následující postup.

Kromě výše uvedeného podání návrhu na pořízení změny územního plánu rovněž existuje možnost domoci se pořízení změny územního plánu prostřednictvím uspořádání místního referendao této otázce. Uspořádání místního referenda upravuje zákon o místním referendu (zákon č. 22/2004 Sb.).

V případě, že by ve vámi popsaném případě bylo přistoupeno k uspořádání místního referenda a výše uvedené manuály neposkytly dostatečnou odpověď na otázky, které vyvstanou, neváhejte se na naši poradnu obrátit s doplňujícím dotazem.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty