Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Územní plánování,

Územní plánování - přehled

Vytvořeno dne 4. 1. 2013.

Obsah

Pořizuje Vaše obec nový územní plán nebo jej aktualizuje?

Máte k návrhu územního plánu výhrady a nevíte, jak se do procesu územního plánování zapojit?

Chcete vědět, s jakými dalšími plánovacími dokumenty musí být každá stavba v souladu?

Územní plánování je proces, při kterém se závazně určuje způsob využití území, a to na úrovni

  • obcí – pak se jedná o územní plány;
  • krajů – pak jde o Zásady územního rozvoje;
  • i pro celou Českou republiku – pak jde o Politiku územního rozvoje.
  • V konkrétně přesně vymezené ploše může být také stanoven regulační plán.

Určí se tedy, na kterých pozemcích má v budoucnu být škola, kde bude vystavěna průmyslová zóna, jakým směrem se bude rozšiřovat zástavba rodinných domů v obci, nebo také kudy povede silnice či obchvat.

Jednotlivé stavby sice musí být povoleny v územním a stavebním řízení, nicméně na daném pozemku už nelze realizovat jiný druh stavby (například na pozemcích pro školství nelze postavit průmyslovou zónu).

S druhovým určením pozemku nemusí vlastník pozemku souhlasit, může se však v procesu pořizování plánovacího dokumentu vyjádřit. Před schválením daného dokumentu je totiž zpracován jeho návrh, k němuž lze podávat námitky nebo připomínky.

Při pořizování plánovacího dokumentu se vychází z tzv. územně-plánovacích podkladů – těmi jsou územně-analytické podklady a územní studie.

  • Územně analytické podklady: Jde o vyhodnocení aktuálního stavu určitého území včetně plánovaných změn. Vytyčuje také klíčové problémy k řešení v plánovacích dokumentech.
  • Územní studie: Na rozdíl od Územně analytických podkladů, jejichž funkce spočívá v popisu stávajícího stavu, tedy toho, „Co je“, odpovídá Územní studie na otázku „ Co se stane, když“. Územní studie se zabývá zejména různými problémy a řešeními v území, které by mohly ovlivnit jeho vývoj v budoucnu, a navrhuje a prověřuje možné způsoby jejich realizace.

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje je nástrojem územního plánování pořizovaným pro území celé republiky. Je závazná pro Zásady územního rozvoje a územní plány – tyto s ní musí být v souladu. Její zpracování zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, schvaluje ji vláda.

K návrhu Politiky se mohou občané vyjádřit formou připomínek. Ministerstvo musí zveřejnit návrh alespoň po dobu 60 dnů ode dne veřejného projednání na internetu – během této lhůty může veřejnost podávat připomínky. Veřejného projednání se lze také účastnit.

Jednou za 4 roky zpracovává Ministerstvo zprávu o uplatňování Politiky – k návrhu zprávy je opět možné podat připomínky. Na základě zprávy o uplatňování může vláda rozhodnout o nutnosti Politiku přepracovat (aktualizovat).

Politika územního rozvoje byla vládou schválena v roce 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo na konci října 2014 návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje. Vláda předloženou aktualizaci schválila v dubnu 2015.

Více o Politice územního rozvoje.

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje jsou „krajským“ územním plánem - vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu – měly by zde tedy být zakotveny veškeré záměry přesahující území jedné obce.

Zásady však nesmí obsahovat podrobnosti, jež svým obsahem náležejí úpravě v územním plánu obce. Územní plány jednotlivých obcí musí převzít úpravu v Zásadách (je pro ně závazná).

Pořizovatelem Zásad územního rozvoje je krajský úřad, přičemž závěrečné schválení je pravomocí zastupitelstva kraje.

K návrhu Zásad územního rozvoje lze podat námitky nebo připomínky. Námitky mohou podat pouze zástupce veřejnosti, dotčená obec a tzv. oprávněný investor. O námitce musí být vydáno rozhodnutí. Připomínky může podat každý. Lze se také účastnit veřejného projednání.

Obdobně jako u Politiky, musí být alespoň jednou za 4 roky zpracována zpráva o uplatňování Zásad, na jejímž základě může být rozhodnuto o přepracování Zásad. Připomínky ke zprávě však mohou podávat jen správní orgány a obce, ne občané.

Více o Zásadách územního rozvoje.

Územní plán

Územní plán reguluje druhové využití pozemků v rámci jednotlivých obcí. Je závazný pro vydávání územních rozhodnutí – nelze vydat územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem.

Musí být v souladu s Politikou územního rozvoje i se Zásadami územního rozvoje. Územní plán obce nesmí obsahovat podrobnosti náležející regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.

K návrhu územního plánu se lze vyjádřit formou námitek nebo připomínek. Námitky může podat jen zástupce veřejnosti, dotčený vlastník a tzv. oprávněný investor. Připomínky může podat kdokoliv. Opět se koná i veřejné projednání.

Jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu, k jejímuž návrhu se lze vyjádřit.

Více o územních plánech.

Regulační plán

Regulační plán je podrobný plánovací dokument pro určité území obce nebo kraje. Může nahrazovat územní rozhodnutí – tedy povolení k umístění konkrétní stavby. Proto k návrhu regulačního plánu mohou podávat námitky ty osoby, které by byly účastníky územního řízení (žadatel, obec, dotčení vlastníci). Od 1. 1. 2018 už námitky nemohou podat spolky, jako tomu bylo dřív. Kdokoli může také podat připomínky.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty