Poradna

Žaloby spolků na zrušení územního plánu (Aarhus)

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

Obsah

Na základě naší stížnosti k Výboru pro plnění Aarhuské úmluvy (Aarhus Convention Compliance Committee, dále jen „Výbor“), můžete ve svých právních podáních argumentovat v případě, že chcete jako spolek podat žalobu na zrušení územního plánu.

Odkaz na doporučení Výboru a citaci jeho závěrů můžete do svých podání vložit. Pomůžete tak zároveň postupně prosadit dodržování Aarhuské úmluvy v České republice.

Žaloby na územní plány mají mít možnost podávat i spolky

V současnosti mohou žalobu na zrušení územního plánu (návrh na zrušení opatření obecné povahy) podat podle výkladu soudů pouze tzv. dotčení vlastníci, nikoli však spolky. Výbor v tomto bodě shledal porušení článku 9 odstavce 3 Úmluvy.

Tímto argumentem se můžete pokusit prolomit stávající výklad soudů a pokusit se žalovat problematické územní plány.

„85. Ačkoli článek 9 odstavec 3 Úmluvy přiznává stranám větší flexibilitu při jeho provádění v porovnání s odstavci 1 a 2 tohoto článku, Výbor se již dříve vyjádřil (viz zjištění k podání ACCC/C/2005/11 (Belgie) ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2), že kritéria pro aktivní legitimaci nemohou být tak přísná, aby prakticky znemožnila všem nebo téměř všem ekologickým organizacím nebo dalším osobám z řad veřejnosti napadnout akty nebo nečinnost podle tohoto odstavce.
… Kromě toho je zřejmé, že v oblasti územního plánování, pokud orgán vydal územní plán v rozporu s urbanistickými a územně plánovacími standardy nebo jinými právními předpisy z oblasti ochrany práva životního prostředí, značná část veřejnosti, včetně NNO, nemůže napadnout tento akt správního orgánu. Výbor konstatuje, že takováto situace není v souladu s článkem 9 odstavcem 3 Úmluvy.“

Podrobná znění dokumentů pro argumentaci Aarhusem

Kontext

Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 Sb. m. s., dále jen „Úmluva“) je mezinárodní smlouva platná pro ČR od 4. října 2004. Jedná se o úmluvu, která garantuje veřejnosti velmi důležitá práva sloužící k ochraně životního prostředí – právo na informace, účast na rozhodování a soudní ochranu. Úmluva je pro ČR závazná a má přednost před vnitrostátními předpisy. To znamená, že všechny orgány veřejné moci, ať již například správní orgány nebo soudy, jsou povinny vykládat české právo tak, aby bylo s touto Úmluvou v souladu.

Na dodržování Úmluvy dohlíží Výbor pro plnění Aarhuské úmluvy. Jeho závěry mají formu doporučení. Doporučení nejsou přímo vymahatelná jako například pravomocná soudní rozhodnutí. Nicméně vzhledem k tomu, že je pro stát a jeho orgány Úmluva závazná, měla by být respektována i doporučení Výboru. Nejlépe pak lze prosadit respektování Úmluvy a doporučení Výboru v praxi – v konkrétních správních a soudních řízeních.

Frank Bold podal v minulosti k Výboru stížnost na rozsáhlé porušování Úmluvy Českou republikou. Výbor na základě této stížnosti na svém zasedání ve dnech 26. - 29. června 2012 přijal závěry, v nichž shledal, že Česká republika skutečně porušuje Úmluvu, a to hned v několika bodech. Česká republika bude muset přijmout nápravná opatření.

Precedent Ústavního soudu

Argument pro žaloby spolků na zrušení územního plánu poskytl také Ústavní soud, který vydal 30. 5. 2014 přelomové rozhodnutí v případu Sdružení pro ochranu krajiny. Přiznal mu právo navrhovat, při splnění určitých podmínek, zrušení územního plánu. Podle dřívějších rozhodnutí měli toto právo jen dotčení vlastníci pozemků. Ústavní soud ale konstatoval, že územní plán může ovlivnit i práva spolků, jejichž činnost a zájmy jsou spjaté s určitým územím. 

Argumentujte nálezem Ústavního soudu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty