Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku