Poradna

Jak zabránit těžbě štěrkopísku?

Na území naší obce chce společnost XY realizovat těžbu štěrkopísku. Jak se lze bránit proti takovému nevratnému zásahu do krajiny?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 8. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Základní právní úpravu nerostného bohatství je možné najít v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který v § 2 definuje, co je nerostem a v § 3 nerosty dále dělí na vyhrazené a nevyhrazené. V následující části budu vycházet z toho, že se ve Vašem případě jedná o nevyhrazené nerosty.

Pro nevyhrazené nerosty platí, že tyto jsou součástí pozemků (§7 horního zákona, tj. vlastníkem je vlastník pozemku). Exploatace nevyhrazených ložisek se řadí mezi činnosti prováděné hornickým způsobem (§ 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě). K dobývání ložisek, zajištění a likvidaci důlních děl a lomů vyžaduje zákon povolení (§ 19 citovaného zákona).

K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí [§ 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)] a plán využívání ložiska.

Právě při řízení o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, kde můžete uplatňovat Vaše námitky a připomínky jako účastníci dle § 85 stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, nebo jako občanské sdružení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení") je oprávněno za účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.) Zahájení řízení Vám bude oznámeno veřejnou vyhláškou a k projednání žádosti bude nařízeno veřejné ústní jednání. Další informace ohledně územního řízení můžete nalézt v publikaci Od územního plánování po stavební povolení – kdy a jak se účastnit

Řízení o vydání povolení pak upravují §§ 17 a 18 zákona o hornické činnosti. Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. Účastníkem by mohlo být i občanské sdružení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

Povolení pak vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením. Zahájení řízení úřad oznámí dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě před místním šetřením, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Tedy při vydávání povolení opět máte možnost podávat připomínky.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty