Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Obnovení těžby v lomu

V místním lomu by měla být po 35 letech obnovena těžba, nicméně v lomu je stále platné povolení k těžbě. Poloha lomu je zhruba 1 km od obydlené části obce. Pokud by k obnovení těžby došlo, práce by probíhaly na dvě směny od 6:00 do 22:00, přičemž by po celou dobu byly v provozu tři drtičky kamene, které samozřejmě produkují obrovský hluk a prach. Zastupitelstvo obce chce pronajmout pozemku stavební firmě. Těžba v lomu se odhaduje na 10 let, ale smlouva má být uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

Tento dotaz byl vyřešen dne 13. 11. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Bohužel se nacházíte v poměrně nepříznivé situaci, a to zejména z důvodu neexistence časového omezení platnosti povolení k hornické činnosti. Pokud tedy byla hornická činnost jednou povolena, je možnost v ní pokračovat až do vytěžení zásob. Jak lze zjistit v registru Státní báňské správy ČR, dobývací prostor byl v D. stanoven 28.8.1970 a těženou surovinou je stavební kámen, domníváme se tedy, že se jedná o ložisko tzv. nevyhrazených nerostů.

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu povoluje obvodní báňský úřad územním rozhodnutím o využití území. Na řízení o povolení ložisek se přiměřeně použijí §§ 17 a 18 zákona 61/1988 Sb. o hornické činnosti.

Při řízení musí být předložena dokumentace, tedy plán otvírky, přípravy a dobývání (příloha 3 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.), a pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být předloženy doklady o vyřešení střetů  zájmů. 

Doporučujeme se obrátit na Obvodní báňský úřad v Brně a požádat o kopii povolení k hornické činnosti a  zkontrolovat, zda byly při povolování těžby dodrženy všechny náležitosti a přiloženy jmenované dokumenty a ověřit si co vlastně to povolení zahrnuje. Rozhodnutí je Vám povinen OBÚ vydat na základě z.č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Celá problematika povolování lomů a dolů je popsaná v naší publikaci Ochrana životního prostředí v hornictví.

Vámi dodané podklady neobsahují informaci, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém se lom nachází. Pokud by pozemek byl ve vlastnictví obce, nabízí se zde možnost apelovat na obecní orgány, ať pozemek ponechají v obecním vlastnictví. Jestliže však pozemek vlastní soukromá osoba nebo těžební společnost, záleží jen na jejich rozhodnutí, jak s pozemkem naloží.

Vyrozuměli jsme, že se obáváte, v případě obnovení těžby, nadměrného hluku, prašnosti atp. Zde je možné podat podnět na krajskou hygienickou stanici. Podle zákona. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jsou lomy zdrojem hluku a k jejich uvedení do provozu se musí vyjádřit krajská hygienická stanice. V případě překročení hygienických limitů hluku je povinna uložit opatření, která hluk sníží. K podání tohoto podnětu však musíte se počkat až obtěžování nastane. Komplexní informace k problematice obtěžování hlukem naleznete v kategorii hluk.

Pokud je stavbu a provoz drtiček kamene teprve třeba povolit je nejefektivnější účastnit se těchto povolovacích procesů (například územní rozhodnutí a stavební povolení) a namítat nadměrnou hlučnost. Abyste se dozvěděli o tom, že se řízení bude konat, je třeba sledovat úřední desky (stavebního úřadu), nejlépe ty fyzické (úřady mají povinnost vyvěšovat informace i na elektronické, ale ne vždy se na ně dá spolehnout), anebo založit občanské sdružení – další informace o občanských sdruženích a možnosti účastnit se naleznete zde v sekci „občanská sdružení".

Další z možností je také obrátit se na soud, kde se můžete opírat o § 415 zák. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku), tedy že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí. Ustanovení § 17 občanského zákoníku pak stanoví, že pokud hrozí někomu škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody (soud by poté mohl uložit povinnost zbudovat protihlukovou bariéru, odklonit dopravu materiálu apod.).

Další možnost poskytuje ustanovení § 127 občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.“

Těžební organizace stejně jako každý jiný vlastník „nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.“ Tuto možnost můžete využít také až po té, co obtěžování nastane.

V případě vzniku škody se lze opřít o ustanovení o odpovědnosti za škodu § 420a a odpovědnosti za škodu provozem zvláště nebezpečným § 432 občanského zákoníku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty