Poradna

Řešení střetu zájmů při povolování těžby

Vytvořeno dne 7. 8. 2011.

Zákonná úprava řešení střetů zájmů je zakotvena v § 33 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon.

Týká se však pouze výhradních ložisek, u dobývání ložisek nevyhrazených nerostů je nutno protichůdné zájmy subjektů vyřešit v povolovacích řízeních (územní řízení o změně využití území, řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem).

Co je střet zájmů?

Střety zájmů se rozumí rozpor zájmu těžební organizace na využití ložiska se zájmy chráněnými podle zvláštních právních předpisů, které jsou těžebními zájmy ohroženy. Zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy se rozumí jednak zájmy veřejné, například zájmy na ochraně životního prostředí chráněné zákonem na ochranu přírody a krajiny, zákonem o ochraně ovzduší a dalšími složkovými předpisy, zájmy na ochraně zdraví atd. Zájmy chráněné zvláštními předpisy jsou také zájmy soukromé, především vlastnická práva osob dotčených těžbou.

Ochrana zájmů

Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických a právnických osob (a to bude prakticky vždy), jsou osoby, jimž přísluší tato práva hájit, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska a zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. Ochrana zájmů soukromých přísluší zpravidla jejich nositelům a ochrana zájmů veřejných pak kompetentním orgánům veřejné moci.

Spolky (dříve občanská sdružení), které hájí zájmy ochrany a přírody, má také nárok účastnit se procesu řešení střetů zájmů jako nositel jednoho z nich.

Z dikce § 33 odst. 1 („organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, [jsou] povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska a zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů“) vyplývá nerovné postavení při řešení protichůdných zájmů. Ačkoliv to z metody jazykového výkladu není patrné, výsledkem řešení střetů zájmů může být i nesouhlas s využitím výhradního ložiska, čímž dojde k zabezpečení ochrany zájmů jiných. Lze pochybovat, zda například zájmy na ochraně životního prostředí by mohly být zabezpečeny současně při využívání ložiska.

Těžební organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání dohodnout se s orgány veřejné moci a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana odlišných zájmů, o tom, zda se ohrožený zájem má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu. Tato dohoda se předloží krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas.

Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy, kdy střety zájmů byly již vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštní předpisy. 

Pokud k dohodě nedošlo nebo pokud s ní krajský úřad nesouhlasí, rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem (to vše ještě v součinnosti se všemi dotčenými orgány státní správy a s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu).

Těžební organizace má povinnost řešit střety zájmů v průběhu celé přípravy využívání ložiska. Nejpozději při podání žádosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání je povinna doložit, že střety již byly vyřešeny.

Nadřazené kategorie:

Životní prostředí

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta