Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se bránit zápachu z vepřína?

Vadí nám nepříjemný zápach z vepřína situovaného na okraji obce. Co se s tím dá dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 7. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 23. 2. 2015

Odpověď poradny

Pokud jde o větší vepřín, mohou obec nebo Česká inspekce životního prostředí uložit opatření k nápravě. U menšího vepřína se lze bránit pouze žalobou. V obou případech můžete také ověřit, zda je vepřín řádně povolen jako stavba.

Ověřte, že vepřín plní podmínky z povolení provozu

Zákon přímo nestanoví limity pachových látek. Ty může stanovit pouze povolení provozu. To však musí mít jen některé větší provozy.

Pokud se jedná o velký vepřín (s roční produkcí amoniaku nad 5 tun ročně), musí mít povolení k provozu od krajského úřadu (1), ve kterém mohou být uvedeny emisní limity (např. amoniaku) a konkrétní technické podmínky provozu. (2)

Příslušné orgány ochrany ovzduší (především krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Česká inspekce životního prostředí) mají povinnost povolení k provozu takových zařízení aktivně zveřejňovat (např. na svých webových stránkách). Také si mohou vyžádat aktuální informace o provozu vepřína a jeho emisích a poté je zveřejnit. (3) Tyto informace můžete také žádat od orgánů ochrany ovzduší podle zákona o právu na informace o životním prostředí.
Stáhněte si vzor žádosti o informace.

Pokud budete mít podezření, že jsou emisní limity stanovené v povolení k provozu porušovány, můžete podat podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo České inspekci životního prostředí, aby situaci prošetřila a případně uložila opatření ke zjednání nápravy. (4)

Zjistěte, zda stavba má další povolení

Dále můžete zkusit zjistit, zda má vepřín další potřebná povolení, zejm. územní a stavební, tedy zda se nejedná o tzv. černou stavbu. Pokud by se jednalo o nepovolenou stavbu, může stavební úřad nařídit její odstranění.

Podejte sousedskou žalobu

Pokud se jedná o malý vepřín (s roční produkcí amoniaku pod 5 tun), můžete se bránit podáním tzv. sousedské žaloby podle občanského zákoníku, (5) kterou se můžete domáhat, aby provozovatel vepřína omezil zápach.

V případě velkého vepřína (pokud dodržuje podmínky stanovené v povolení k provozu) se touto žalobou můžete domáhat pouze finanční náhrady újmy (škody), a už tedy ne toho, aby vlastník vepřína zamezil šíření zápachu. (6)

V případě žaloby je však nutné počítat s dlouhodobějším trváním sporu (několik měsíců až let).

Poznámky

(1) Toto povolení musí mít zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (bod 8 - Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5t včetně) a vydává se podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
(2) § 12 odst. 4 písm. a) a e) tamtéž
(3) § 17 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 1 tamtéž
(4) § 25 odst. 2 písm. a) tamtéž
(5) § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(6) § 1013 odst. 2 občanského zákoníku

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty