Poradna

Jakou část břehu spravuje správce toku?

Jak velkou část břehů musí spravovat správce toku (do jaké vzdálenosti od vodního toku)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud jde o Váš dotaz, týkající se údržby břehů a velikosti pozemků, které musí správce vodního toku udržovat, mohu uvést následující.

Podle § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, má správce vodního toku při jeho správě povinnost

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,
b) pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, popřípadě břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku vysazovat s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala původnímu přírodnímu stavu, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků.

Přitom, co je to pobřežní pozemek, zákon o vodách nestanoví (a na jiném místě zákona tento termín ani nepoužívá). S definicí pobřežního pozemku operuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v § 2 písm. i). Podle tohoto ustanovení zákona o rybářství je pobřežním pozemkem pozemek tvořící břeh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící.

Je důležité vzít v potaz také ustanovení § 44 zákona o vodách, stanovící, co je korytem vodního toku. Podle tohoto ustanovení,

  • protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek,
  • protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.

V pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad.

Záleží tedy na tom, jak je v katastru nemovitostí evidován pozemek, po kterém vodní tok protéká. Podle toho je buď celý pozemek považován za koryto vodního toku, nebo se jedná o pozemek koryta vodního toku (pozemek s korytem vodního toku), kdy korytem je pouze část pozemku.

Důležité tedy je, jak jsou pozemky vymezeny podle katastru nemovitostí, od toho se také odvíjí povinnosti správce vodního toku – není stanovena přesná vzdálenost např. v metrech.

Podle § 53 zákona o vodách v pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků rozhoduje Ministerstvo zemědělství. To rozhoduje i v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníků pozemků koryta vodního toku, vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků a vlastníků staveb a zařízení v korytu vodního toku nebo sousedících s ním. Vznikne-li taková pochybnost ve vodoprávním řízení, jehož je účastníkem ten, o jehož povinnostech nebo právech pochybnost vznikla, rozhodne vodoprávní úřad, který takové řízení vede.

Povinnost udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, má také vlastník pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku..

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty