Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kdo má odpovědnost za poškození pozemku naplaveninami?

Z luk nad silnicí se do  vodoteče ve správě Zemědělské vodohospodářské správy stahuje voda. Ta vytváří občasný malý potok. Tento kříží silnici ve správě Správy silnic. Křížení je formou betonových rour položených pod tělesem vozovky. Dále voda ústí na soukromý pozemek, na který několikrát ročne naplaví nánosy bahna a jiného odpadu. Majitelem pozemků s korytem potoka pod silnicí je obec, soukromá osoba je majitelem pozemků navazujících. Je možné nějak přinutit Správu silnic aby v rámci opravy poškozeného tělesa vozovky pouze nenasypala další várku materiálu, ale také odklidila předchozí odplavenou část konstrukce z koryta potoka pod silnicí? Odpovídá majitel pozemku (a staveb na něm) za škody na sousedících pozemcích? A jaká část viny leží na "vyšší moci" = dešti?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pro posouzení toho, kdo je odpovědnou osobou, je rozhodující skutečnost, kdo je vlastníkem oněch rour, jež se pravidelně ucpávají, což pak způsobuje přelití přes vozovku a následně i škody na soukromém pozemku. Podle § 12 odst. 3 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace.

V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu. Pokud by bylo možno problematický odvod vody považovat za součást silnice, dopadala by na jejího vlastníka i úprava odpovědnostních vztahů daná § 27 odst. 4 tohoto předpisu.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací (pro úplnost lze dodat, že úprava vlastnických poměrů k pozemním komunikacím je dána § 9 zákona o pozemních komunikacích).

Problematické potrubí bude spíš třeba považovat za vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 zák. 254/2001 Sb., o vodách (neboli za stavbu sloužící k usměrňování odtokového režimu povrchových vod) se samostatným vlastnickým režimem. Z vodního zákona pak plyne povinnost vlastníka vodního díla udržovat jej v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti, osob, majetku a jiných chráněných zájmů (srov. § 59 odst. 1 písm. d) cit. zák).Obec, případně jiný vlastník, by tedy měla už v rámci své obecné povinnosti předcházet škodám na přírodě, majetku a životním prostředí podle § 415 občanského zákoníku učinit potřebné rozšíření potrubí.

Dále je možno zvážit, zda vzniklé škody byly způsobeny stavbou silnice či potrubí. Bylo by je možno považovat za stavby zhoršující průběh povodně ve smyslu § 85 zák. 254/2001 Sb., o vodách. Vlastníci těchto staveb mají podle citovaného ustanovení povinnost dbát, aby nebyly zhoršovány odtokové poměry a průběh povodně, mají sledovat všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného profilu. Jejich povinností je i odstraňovaní povodňových škod a zabezpečení kritických míst pro případ další povodně. Nedodržení těchto povinností může rovněž vést k naplnění podmínek pro uplatnění odpovědnosti za škodu.

Pokud došlo k zanesení koryta vodního toku, je třeba se obrátit na správce vodního toku nebo na vlastníka pozemku pod korytem vodního toku. Vlastník pozemku pod korytem vodního toku je podle § 50 písm. b) zákona o vodách povinen odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky. V posledně uvedených případech bude povinnou osobou správce vodního toku, jehož povinností je podle odst. 2 písm. b) § 47 zákona o vodách udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody, pokud tyto povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků.

Povinností správce je také úprava koryt vodního toku (§ 47 odst. 2 písm. d) zák. 254/2001 Sb., o vodách) a je možné se na něj obrátit pro učinění potřebných preventivních opatření. Dohledem nad správou drobných vodních toků je podle § 48 odst. 6 cit. zák. pověřen správce příslušného povodí, takže v případě, že správce toku neplní své povinnosti, lze se obrátit s podnětem k nápravě na něj.

I v této souvislosti lze uvažovat o náhradě škody vzniklé v důsledku zanedbání této povinnosti.

S problémem týkajícím se nevyhovujícího stavu vodního díla (tzn. potrubí) je možné se s podnětem obrátit na příslušný vodoprávní úřad (podle § 106 cit. zák. jím bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož pravomoci spadá podle § 110 odst. 1 a 4 vodního zákona rovněž dozor nad vodními díly), který může uložit vlastníku vodního díla opatření k odstranění zjištěních závad.

Zdržení se poškozování soukromého pozemku se může osoba do budoucna domáhat u soudu podáním tzv. sousedské žaloby podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zejména pak nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Tento výčet není vyčerpávající. Při domáhání se soudní ochrany doporučujeme vyhledat pomoc advokáta.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty