Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může obec zakázat domácí čistírnu odpadních vod?

Chceme likvidovat splaškové vody pomocí domovní čistírny odpadních vod a vyčištěnou vodu vypouštět do dešťové kanalizace. Použito bude typové certifikované zařízení. Dešťová kanalizace je v majetku obce. Může odbor životního prostředí na základě platné legislativy zakázat toto řešení? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 4. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Klíčový by zde mohl být § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

Kanalizační řád je dokument povinně zpracovávaný vlastníkem kanalizace a schválený vodoprávním úřadem, smlouvou se patrně myslí smlouva mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem (tím, kdo ji užívá) podle § 8 odst. 6. Není nám však známo, zda tuto smlouvu uzavírá vlastník (obec) s každým odběratelem teprve po napojení na kanalizaci nebo zda existuje nějakým jiným způsobem.

Hodnoty z kanalizačního řádu/ ze smlouvy bohužel neznáme. Pokud by přečištěná voda z domácí čističky splňovala tyto podmínky, nevidíme důvod, proč by nemohl být na dešťovou kanalizaci napojena.

Domníváme se však, že by voda z domácí čističky mohla být vypouštěna zcela v souladu se zákonem i mimo kanalizaci, např. do půdy nebo do potoka. To je ovšem možné pouze při získání povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami (povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních). Obecně v těchto případech je daná osoba povinna měřit množství škodlivých látek. Tato povinnost se ovšem podle § 38 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb. na provozovatele domácí čističky s určitými kritérii (tj. certifikované čističky) nevztahuje.

Osvobození od plnění povinností stanovených v § 38 odst. 3 (povinnost zneškodňovat odpadní vody) odstavec 5 nezmiňuje, zde by však nejspíš záleželo, nakolik je voda po přečištění čističkou již čistá. Další zneškodňování čisté vody by již zřejmě vodoprávní úřad nevyžadoval. Podmínky vypouštění by úřad stanovil v povolení k vypouštění odpadních vod. Doporučujeme věc konzultovat s vodoprávním odborem úřadu obce s rozšířenou působností, který dané povolení vydává. Pro ilustraci doplňujeme znění § 38 odst. 5:

Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda nařízením.

Naopak, vypouštění odpadních vod bez příslušného povolení („pokoutně“) je nezákonným postupem. Vyplývá to zejména z § 38 odst. 6 zákona o vodách:

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle § 118 odst. 1 písm. d), za který lze uložit pokutu až 50.000,- Kč. O chování osob je možné infromovat vodoprávní odbor obecního úřadu s rozšířenou působností (= vodoprávní úřad) nebo Českou inspekci životního prostředí, které zde mají pravomoc zasáhnout (ČIŽP může také zakázat tuto činnost nebo nařídit odstranění následků, pokud je to možné). V tom případě jeještě možné informovat ČIŽP, příp. krajský úřad s podnětem na ochranu proti nečinnosti vodoprávního úřadu.

Další z možných způsobů naložení s odpadem z jímky upravuje § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Upravený, tj. zbavený škodlivých látek, odpad z jímky (zde nazvaný jako „kal“) lze využít v zemědělství. Podrobnosti případně najdete v tomto zákoně.

Požadavky na domácí čističky odpadních vod, které jsme našli: § 90 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví povinnost přihlížet při povolování staveb v územním řízení k obecným požadavkům na využívání území. Ty stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. Konkrétně čistíren odpadních vod se týká § 24b této vyhlášky:

Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.

Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro vybírání jejich obsahu.

Dále tato vyhláška stanoví, že malá čistírna odpadních vod, pokud je současně v domě zřízena studna, musí být od ní alespoň ve vzdálenosti 12, resp. 30 metrů (podrobnosti viz ust. § 24a). Jiná omezení umístění domácí čistírny odpadních vod a jejího napojení na kanalizaci jsme nenašli.

Co můžete dále udělat?

  • Informovat se o hodnotách nejvyššího přípustného znečištění vod při vpouštění do kanalizace (a to z kanalizačního řádu nebo ze smlouvy).
  • Informovat se na obecním úřadu s rozšířenou působností, vodoprávním odboru, na možnost vypouštět vodu z domácí čističky mimo kanalizaci.
  • Obrátit se na vodoprávní odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností s podnětem informujícím o pokoutném vypouštění odpadních vod z jímky.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty