Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak se zapojit do procesu přijímání plánů povodí

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Obsah

Plány povodí jsou strategické dokumenty, jejichž úkolem je především ochrana vod jako součásti životního prostředí. Jejich přijetí je důležité, jelikož jsou závazné pro územní plánování a další činnost veřejné správy. Jako občané můžete podobu těchto plánů přímo ovlivnit.

Plány povodí se přijímají postupně a prvně přijaté jsou pak závazné pro následující[1]:

1. Schválení mezinárodních plánů povodí

2. Národní plány povodí a plány jejich dílčích povodí, jejichž součástí jsou:

3. Tzv. programy opatření, které určují konkrétní opatření, kterými se dosahuje cílů vymezených v plánech povodí.

Mezinárodní plány povodí

Chcete zkontrolovat, zda návrh některého národního nebo plánu dílčího povodí odpovídá mezinárodním plánům povodí? Využijte internetových stránek ministerstva zemědělství pro stažení mezinárodních plánů zde. Tyto plány jsou zpracovávány mezinárodní komisí pro povodí řek Labe, Dunaj a Odra.

Národní plány povodí a plány dílčích povodí

Národní plány povodí upravují koncepci toků Labe, Dunaje a Odry. Tyto tři plány pak doplňuje 10 plánů dílčích povodí. Plány dílčích povodí pořizují jejich správci ve spolupráci s ústředními a krajskými vodoprávními úřady a kraje je následně schvalují. Národní plány povodí a plány dílčích toků naleznete na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde.

Plány dílčích povodí se věnují otázkám:

  • ochrany a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod včetně vodních ekosystémů,
  • hospodaření s těmito vodami a
  • opatřením ke snížení rizika povodní či sucha.

V rámci plánování v oblasti vod se pořizují také plány pro zvládání povodňových rizik.

Jak se zapojit do procesu přijímání plánů?

Přijímání plánů povodí (ať už se jedná o národní, dílčí či plány pro zvládání povodňových rizik) dochází ve třech fázích – přípravné práce, návrh plánu, konečné zpracování plánu[2]. Všechny tyto fáze mají odlišné náležitosti a lze se do nich zapojit podle následovně:

Výsledky přípravných prací jsou zveřejněny alespoň 3 roky před začátkem období, pro které je plán připravován. Jejich vyvěšením začíná běžet lhůta 6 měsíců – po tuto dobu k nim můžete podávat připomínky.[3]

Návrh plánu povodí je možné také připomínkovat[4] po dobu 6 měsíců od jeho zveřejnění, ke kterému musí dojít minimálně jeden rok před začátkem období, pro které je plán povodí připravován. Vyhodnocení připomínek a změny přijaté v jejich důsledku se zveřejní na stejném místě 60 dnů po uplynutí doby pro jejich podání.[5]

Jak připomínky podat? V nadpisu správně označte podání jako připomínku k přípravné práci či návrhu plánu konkrétního povodí a uveďte svůj požadavek. Jako fyzická osoba uveďte své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Za právnickou osobu (například spolek) uveďte svůj název, identifikační číslo osoby a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V neposlední řadě nezapomeňte označit adresáta podání. V případě dílčích povodí je adresátem jejich správce a místně příslušné kraje. V případě národních plánů povodí bude adresátem ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, či místně příslušný kraj. Ze zmíněných adresátů si vyberte jednoho.

Jak napadnout schválený Národní plán povodí a plán pro zvládání povodňových rizik?

1. Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik jsou vydávány formou opatření obecné povahy[6]. Ty může napadnout osoba, jejíž práv se opatření přímo dotýká, žalobou ke krajskému soudu[7]. Ostatní osoby mohou podat podnět k provedení přezkumného řízení. Návod a vzor pro podání podnětu naleznete v našem manuálu Podnět k provedení přezkumného řízení.

2. Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik zároveň podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. procesu SEA. Do tohoto procesu se můžete zapojit, pomůže vám náš manuál Jak se zapojit do procesu SEA.

Jak napadnout plán dílčího povodí?

3. Pokud jde o plány dílčích povodí, zákon stanoví, že je vydávají kraje. V minulosti byly plány považovány za nařízení kraje, avšak dnes je považujeme za podklady Národních plánů povodí. Proto postupujte stejně jako u národních plánů a napadněte žalobou ten národní plán, pod který vaše dílčí povodí spadá. Rozdělení dílčích povodí do národních plánů naleznete na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty