Poradna

Jak je dovoleno provádět ořezy stromů z důvodu ochrany elektrického vedení?

Zaměstnanci elektrárenské společnosti provádějí ořezy stromů z důvodu ochrany elektrického vedení. Tento ořez je však prováděn pouze z jedné strany, což způsobí, že se strom po určité době začne naklánět, schnout a je nutné ho pokácet, ačkoli jde jinak o zdravý strom. Mají právo toto činit? Nepotřebují k tomu nějaké povolení? Mám nárok na náhradu nákladů spojených s pokácením takového stromu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obecně podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platí, že dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením. Přitom za poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je v souladu s prováděcí vyhláškou považován nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Ořez stromů není zákonem výslovně upraven (dá se na něj aplikovat pouze toto ustanovení), pouze jejich kácení.

Podle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, který upravuje kácení dřevin mimo les, platí, že kácet stromy lze zásadně toliko na povolení orgánu ochrany přírody. Výjimku však toto ustanovení stanovuje v případě, že se jedná o odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav. V takovém případě stačí, když je kácení písemně oznámeno orgánu ochrany přírody 15 dnů před odstraněním dřevin.

Zákon tedy počítá s tím, že z důvodu ochrany jiných veřejných zájmů (bezpečnosti elektrizační soustavy, ustoupí v některých případech zájem na ochraně přírody a krajiny do pozadí). V případě kácení nevyžaduje zákon povolení, stačí písemné oznámení. Pro ořez nestanovuje zákon podmínky žádné.

Platí však dle mého názoru, že ořez by neměl být takového rozsahu, že by došlo k podstatnému a trvalému snížení ekologických a estetických funkcí dřeviny nebo bylo bezprostředně či následně způsobeno odumření dřeviny – v takovém případě by se jednalo o zakázané poškozování a ničení dřevin podle § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podle § 88 odst. 1 písm. c) se dopustí správního deliktu právnická osoba, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. Za toto jednání jí může být uložena pokuta dle okolností do výše 1 000 000 Kč.

K ořezu tedy elektrárenská společnost povolení orgánu ochrany nepotřebuje, dojde-li však ořezem k odumření stromu, dá se to považovat za výše uvedený správní delikt. 

Právo k ořezu stromů dává provozovateli distribuční soustavy zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v ustanovení § 25 odst. 4 písm. f) a g):

(4) Provozovatel distribuční soustavy má právo

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním zařízení distribuční soustavy,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Tato oprávnění však musí vykonávat v rozsahu a za podmínek stanovených ustanovením § 7 a 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (viz výše).
V každém případě máte dle mého názoru nárok na náhradu škody podle § 420 nebo § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Pokud by Vám však elektrárenská společnost nezaplatila dobrovolně, musela byste se domáhat nápravy u soudu, což je zpravidla nákladné a rovněž i zdlouhavé řešení, které vzhledem k výši způsobené škody nemusí být nejvhodnější.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty