Poradna

Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou chráněným stromem?

Na našem pozemku stojí státem chráněný strom, který je podle našeho názoru v havarijním stavu, úřady nám však nepovolily pokácení. Máme nárok na nějakou kompenzaci péče o strom? Máme nárok na případnou náhradu škody, pokud nám ji strom způsobí např. pádem (už teď nám kořenový systém stromu zničil plot)? Musíme hradit škodu, kterou strom případně způsobí někomu jinému?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 24. 2. 2016

Odpověď poradny

Jako vlastník pozemku jste zároveň vlastníkem památného stromu a tudíž nesete i odpovědnost v případě, že dojde k ohrožení života či škodám na majetku v důsledku zanedbání Vašich povinností, tj. péče o strom.

Nárok na náhradu škody, která Vám vznikla (kořeny zničený plot) nebo škody, která by Vám vznikla e v důsledku eventuálního pádu stromu nemáte, jelikož vlastníkem stromu jste Vy.

Pokud existuje reálné nebezpečí, že strom může ohrozit životy nebo majetek jiných lidí, musíte splnit povinnost, kterou Vám ukládá zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v § 2900, tj. předcházet škodám. Tím se zbavíte nebo omezíte svou případnou odpovědnost v případě, že by došlo k újmě na zdraví nebo škodám na majetku jiných osob.

Pokud se Vám strom nepodaří vyléčit nebo dosáhnout jeho pokácení, povinnost můžete splnit např. vyvěšením upozorňujících tabulek s oznámením hrozícího pádu stromu. Upozorňujeme však, že ani toto opatření Vás úplně nezbaví případné odpovědnosti za škodu.

Institut, který by přímočaře řešil přenesení odpovědnosti z Vás jako vlastníka stromu na osobu, která odmítá povolit kácení stromu neznáme.

Pokud trváte na pokácení stromu, pak je důležité vědět, že aby obecní úřad mohl povolit pokácení stromu, musí nejdříve dojít ke zrušení jeho ochrany podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Museli byste podat návrh na zrušení ochrany památného stromu, o kterém rozhodne pověřený obecní úřad (obce s pověřeným obecním úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.).

Úřad může rozhodnout o odejmutí ochrany jen z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a to
a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,
c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,
d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,
e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

Následně byste museli opět požádat orgán ochrany přírody, obecní úřad, o povolení pokácet strom.

Zákon č. 114/1992 Sb. zároveň dává možnost pokácení stromu i bez povolení a to v případě, že je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Co se rozumí „škodou značného rozsahu“, zákon nedefinuje

„Bezprostředně“ znamená, že „dojde k okamžité změně stavu dřeviny (např. závažné ohrožení stability stromu působením přírodních živlů) nebo změně místa, kde dřevina roste (např. sesuvy půdy, které mají za následek odkrytí kořenového systému).“ Miko, L., Borovičková. H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2007, s. 120.

Zda byla splněna podmínka bezprostředního a zřejmého ohrožení rozhoduje orgán ochrany přírody. Pokud dojde k závěru, že podmínka nebyla splněna, může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo zničí památný strom. Jestli by k tomu došlo a vy byste měli za to, že podmínka bezprostřednosti byla splněna, museli byste se bránit soudně.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty