Poradna

Musí orgán při kácení nařídit náhradní výsadbu?

Je uložení povinnosti náhradní výsadby nezbytnou náležitostí povolení (resp. rozhodnutí) ke kácení dřevin? Lze se na ní dohodnout s tím, kdo kácí, „bokem“?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 10. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Rozhodnutí o povolení kácení musí obsahovat povinnost k náhradní výsadbě. Ta musí být přiměřeně rozsáhlá. Není možné stanovit ji v minimální míře s odkazem na dohodu mimo správní řízení nebo ji zcela vynechat. 

Povolení ke kácení musí obsahovat náhradní výsadbu

Podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „ZOPK“) orgán ochrany přírody může, ale nemusí ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu. Zatím není možné uložit místo náhradní výsadby odvod do rozpočtu obce. Neexistuje totiž předpis, který by stanovil výši odvodu. Snad díky tomuto zůstává náhradní výsadba jedinou možností, jak kompenzovat vzniklou ekologickou újmu, a proto je § 9 odst. 1 ZOPK vykládán tak, že správní orgán takovou náhradní výsadbu stanovit musí.

Náhradní výsadba v minimální míře nestačí

Náhradní výsadba je součástí rozhodnutí o povolení kácení dřevin (nelze ji stanovit dodatečně). V každém případě by rozhodnutí mělo tedy obsahovat povinnost uložení alespoň nějaké náhradní výsadby. Nestačí však uložit ji v minimální míře a na zbytku se s tím, kdo kácí, dohodnout „bokem“ mimo správní řízení.
Náhradní výsadba musí být dle dikce zákona přiměřená, tedy adekvátní pokáceným dřevinám.

Přiměřenost náhradní výsadby se posuzuje individuálně

Počet a druh vysazovaných dřevin záleží na správním uvážení úřadu. Nemusí být totožný s počtem kácených stromů. Otázce přiměřenosti se věnuje např. článek Kácení dřevin - kompenzace ekologické újmy a náhradní výsadba na serveru Enviweb. Přiměřeností výsadby se zabývá také další odborná literatura (1). Pokud úřad nestanoví konkrétní počty nově vysazovaných stromů vůči těm pokáceným, musí být z rozhodnutí jasné, z jakých úvah při stanovení množství náhradní výsadby správní orgán vycházel.

Jak se bránit uložení nepřiměřené výsadby

Povolení ke kácení dřevin (dle § 8/1 ZOPK) je správním rozhodnutím dle správního řádu a proto musí být v souladu se zákonem. Pokud by byla v rozhodnutí uložena náhradní výsadba v nepřiměřeném množství (a to bez ohledu na případné dohody o náhradní výsadbě mimo správní rozhodnutí, které jsou právně irelevantní), mohlo by se jednat o zákonnou vadu rozhodnutí a tak vést k jeho zrušení. Účastníci řízení o povolení kácení by se tak mohli odvolat. Ostatní osoby mohou podat alespoň podnět k přezkumu. V případě uložení nepřiměřené výsadby by záleželo hlavně na odůvodnění, z něhož by mělo být zřejmé, díky jakým argumentům považuje správní orgán uloženou náhradní výsadbu za přiměřenou. Pokud by odůvodnění nebylo dostatečné, pak by se rozhodnutí mohlo jevit jako tzv. nepřezkoumatelné a hrozilo by jeho zrušení (v případě, že by bylo napadeno).

Pokud tedy byla uložena náhradní výsadba mimo správní řízení (resp. správní rozhodnutí) a v povolení ke kácení dřevin je uložena nepřiměřená náhradní výsadba, můžete napadnout vydané povolení ke kácení dřevin pro nezákonnost, neboť uložení přiměřené náhradní výsadby je zákonnou náležitostí takového rozhodnutí a musí být jeho součástí. Není-li o náhradní výsadbě v rozhodnutí žádná zmínka, pak je postup obdobný (napadnout rozhodnutí pro nezákonnost, neboť rozhodnutí neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti).

Další zdroje

(1) Miko, L., Borovičková, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007., str. 121, 122
K tématu se vztahuje také článek K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty