Poradna

Může se kácet v přírodní rezervaci navzdory plánu péče?

Lesy ČR mají v úmyslu pokácet vzrostlé stromy v přírodní rezervaci. Kácení je sice v souladu s lesními hospodářskými osnovami, ale je v rozporu s plánem péče přírodní rezervace. Je plán péče závazným dokumentem pro orgán ochrany přírody? Dle vyjádření ČIŽP závazný není.

Tento dotaz byl vyřešen dne 31. 3. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Plán péče o přírodní rezervaci je závazný jen pro úřady veřejné správy. Kácení v rezervaci je ze zákona zakázáno jen pro určité poškozující typy zásahů, ke kterým je potřeba získat výjimku. V řízení o této výjimce se musí úřad řídit plánem péče.

Kdy je potřeba výjimka

Zákon o ochraně přírody a krajiny nestanovuje povinnost řídit se při kácení plánem péče, zakazuje však kácení v přírodní rezervaci, pokud jde o zásahy, které by určitým způsobem rezervaci poškodily. Podle zákona je v rezervaci zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zásahy nesmí způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch (§ 34 zákona č. 114/1992 Sb.)

Jsou to například zásahy vedoucí ke

  • snižování podílu zastoupení druhů dřevin tvořících přirozenou složku ekosystému na daném stanovišti,
  • odstraňování stromů vybraných věkových stupňů nebo vybraných tloušťkových stupňů v rámci porostu,
  • snížení zastoupení některého stanovištně původního druhu dřeviny v lesním porostu pod úroveň přirozeného zastoupení.

K takovému zásahu je třeba mít výjimku, kterou uděluje krajský úřad (§ 43 zákona č. 114/1992 Sb.).

Úřad musí respektovat plán péče

Krajský úřad v řízení o vydání výjimky musí vycházet z plánu péče o přírodní rezervaci. Tento plán péče je pro něj v řízení o výjimce závazný. Na tom nic nemění fakt, že tento plán péče byl vydán samotným krajským úřadem. Pokud by nechtěl respektovat podmínky zde uvedené, musel by plán péče nejprve změnit. Plán péče sice není závazný pro soukromé osoby, pro rozhodování úřadů však závazný je.

Jak zasáhnout

Pokud jste byl účastníkem řízení o vydání výjimky a krajský úřad plán péče nerespektoval a kácení povolil, doporučujeme se proti rozhodnutí odvolat. Pokud jste účastníky nebyli, můžete podat k ministerstvu životního prostředí podnět ke změně či zrušení rozhodnutí krajského úřadu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta