Poradna

Těžba dřeva v přírodní rezervaci

V přírodní rezervaci R. akutně hrozí realizace rozsáhlých nahodilých těžeb v nepřístupné centrální části chráněného území. V případě těžby dřeva by dle názoru řady odborníků došlo k závažnému poškození předmětu ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody (KÚ) i přes nesouhlasná odborná stanoviska lesnický zásah z větší části povolil. Na území rezervace hospodaří Lesy České republiky. Je možné se nějak domoci úplného zákazu nahodilé těžby v této lokalitě? Přírodní rezervace R. je  součástí evropsky významné lokality, na jejím území se též nacházejí zvláště chráněné rostliny.

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 5. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jistě víte, že tuto otázku upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a částečně lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Tzv. nahodilou těžbu upravuje § 33. Podle něj je vlastník lesa povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů.
Podle lesního zákona (§ 8) jsou lesy přírodních rezervací tzv. lesy zvláštního určení. Hospodaření v těchto lesích je upraveno v § 36 lesního zákona. Ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení tohoto zákona, zejména pokud jde o velikost nebo přiřazování holých sečí. Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo v osnově nebo je stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.
Podle § 34 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) je na území přírodních rezervací zakázáno
•    hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,
•    měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace.
Samozřejmě nemohu posoudit, zda by těžba mohla mít takové důsledky, aby spadla do zákazu podle § 34 ZOPK. Pokud ano, pak je třeba mít na paměti, že výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 34 v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda. Správním orgánem příslušným k udělení výjimky je Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo po obdržení žádosti o výjimku předloží tuto žádost do 60 dnů na jednání vlády. Do 30 dnů po projednání ve vládě vydá ministerstvo rozhodnutí podle usnesení vlády.
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. V takovém případě výjimky podle uděluje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.
Pokud by R. byla jen přírodní rezervací, záleželo by tedy na tom, jaké by byly stanovené bližší ochranné podmínky a na lesním hospodářském plánu, resp. osnovách.
Vzhledem k tomu, že jde o EVL a zvláště chráněné druhy, musí se přednostně uplatnit požadavky ZOPK.
Základní ochranné podmínky zvláště chráněných druhů rostlin jsou upraveny v § 49 ZOPK. Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
Ochrana se na rostliny nevztahuje, pokud rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním těchto kultur. Za běžné obhospodařování se nepovažují zásahy, při kterých může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, půdního povrchu či chemických vlastností prostředí, kromě zásahů při obvyklém hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu.
Pozor, tato automatická výjimka neplatí pro druhy kriticky a silně ohrožené. V případě běžného obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin mohou orgány ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemků uzavřít dohodu o způsobu hospodaření. Pokud vlastník nebo nájemce pozemku projeví o uzavření dohody písemně zájem, orgán ochrany přírody je s ním povinen ve lhůtě 30 dnů zahájit o této dohodě jednání. Orgán ochrany přírody při uzavírání dohody prověří, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, je dán některý z důvodů pro udělení výjimky podle § 56 ZOPK a navrhovaný způsob hospodaření neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu, který je na dané lokalitě předmětem ochrany.
Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 395/1992 Sb.
Výjimky ze zákazů v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a je dán mj. důvod:
- v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,
- v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,
- v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,
Co se týče ochrany EVL podle ZOPK musí     jakýkoliv záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Při hodnocení se postupuje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Je otázkou, zda daný záměr spadá do této kategorie a mělo by proběhnout hodnocení dopadů na soustavu Natura 2000.
Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů stanoví § 45g ZOPK. Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle ZOPK pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i jinak.
Doporučuji Vám, abyste se obrátil na příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, zjistil, zda byly vydány příslušné výjimky a souhlasy, resp. zda nejsou dány důvody pro provedení hodnocení Natura 2000. V případě nečinnosti nebo nesouhlasu s postupem tohoto orgánu se můžete obrátit se stížností na jeho nadřízený orgán.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty