Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co vyplývá z povinnosti udržovat les v dobrém stavu?

Mohu nechat v lese volně ležet dříví, padat stromy a větve, aniž by mi hrozila pokuta? Tlející dřevo skýtá množství habitatů pro velké spektrum bezobratlých živočichů, staré stromy slouží jako doupné pro ptáky hnízdící v dutinách apod. (jako biolog mám jistou představu o tom, jak by měl vypadat ideální les z hlediska fauny a flóry, moje představy ale, jak jsem nyní zjistila, naráží na celou řadu právních problémů). Dle vyjádření hajného, suché a přestárlé stromy musí dolů, protože by volně procházející osobu mohla zranit padající větev či kmen.

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 29. 1. 2015

Odpověď poradny

Povinnost chránit les před škodlivými činiteli

Vlastník lesa je na základě ust. § 32 lesního zákona povinen provádět k předcházení a zabránění působení škodlivých činitelů na les všechna k tomu nezbytná opatření, vodítkem pro vlastníky lesa je pak zejména navazující příkladmý výčet, který tuto obecně definovanou povinnost dále rozvádí (Škodliví činitelé jsou lesním zákonem vymezeni v ust. § 2 písm. f) jako škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa.).

Lesní zákon jako příklady plnění výše uvedené prevenční povinnosti uvádí, že vlastník lesa je zejména povinen:
a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,
b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,
c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů.
Přijetí konkrétních opatření může vlastníku lesa uložit i orgán státní správy lesů. Do těchto opatření lesní zákon zahrnuje možnost nařídit vlastníku lesa provést ochranný zásah směřující k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů, zničit napadená semena a sazenice.

Na ustanovení § 32 lesního zákona navazuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. Podle ust. § 4 této vyhlášky se v rámci ochrany lesa před hmyzími škůdci předchází vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců zejména odstraňováním materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováváním všech napadených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišťováním výskytu a hubením škůdců.

Jestliže existuje nebezpečí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa povinen provést bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běžného roku.

Z této povinnosti by tak mohla vyplývat také povinnost vlastníka lesa odstraňovat volně ležící dříví (popřípadě za určitých okolností). Vždy bude ovšem zřejmě záležet  na konkrétní situaci, případně odborném posouzení vhodnosti odstranění/ponechání volně spadlých stromů v lese. V této oblasti však nejsou odborníci ve svých názorech jednotní, často se výrazně rozcházejí.

Povinnost chránit zdraví návštěvníků lesa

Podle ust. § 19 lesního zákona má každý právo vstupovat do lesa, a to na vlastní nebezpečí. Na druhou stranu má každý (tedy i vlastník lesa) v souladu s obecnou prevenční povinností upravenou v ust. § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného (nový občanský zákoník používá pojem újma, který zahrnuje jednak újmu na majetku = škodu a jednak nemajetkovou újmu např. na zdraví, právech apod.). Odpovědnost za újmu způsobenou na Vašem pozemku pádem části starého stromu přitom nesete Vy jako vlastník pozemku, protože ust.  § 2910 občanského zákoníku stanoví, že každý odpovídá za újmu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Újma na zdraví se bude nahrazovat dle ust. § 2958 občanského zákoníku. Soud vždy posoudí míru zavinění jednotlivých osob, jak vlastníka pozemku, tak i poškozeného.

Domníváme se proto, že by záleželo zejména na konkrétních okolnostech, zda by vlastník lesa odpovídal za škodu, která by vznikla návštěvníku lesa v případě, že vlastník lesa o les nijak nepečuje (například v případě „havarijního stavu lesa“).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty