Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se posuzuje zásah do krajinného rázu?

Jak se posuzuje zásah do krajinného rázu? Jde o samostatné řízení? Jak se dá proti němu bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 12. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 29. 1. 2015

Odpověď poradny

Podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Přestože byl tento souhlas podle judikatury (rozhodnutí) Nejvyššího správního soudu vycházející z dřívější právní úpravy samostatným rozhodnutím ve správním řízení, od účinnosti nového správního řádu, zákona č. 500/2004 Sb. (tj. od 1.1.2006), má tento souhlas toliko povahu závazného stanoviska. 

Závazné stanovisko je podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (tj. v určité věci se jím nezakládají, nemění nebo neruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby ani se neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá) a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Správní orgán, který vydává rozhodnutí ve věci, se proto musí závazným stanoviskem řídit. Proti závaznému stanovisku není ani možné samostatně se odvolat. Přesto zcela neměnné není. Jeho revize je možná v souvislosti s odvoláním se proti navazujícímu správnímu rozhodnutí (např. rozhodnutí o umístění stavby). V rámci tohoto odvolání je možné napadnout i obsah závazného stanoviska. Odvolací správní orgán si pak vyžádá pro odvolací řízení potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného tomu správnímu orgánu, který příslušné závazné stanovisko vydal. 

Nezákonné závazné stanovisko lze také zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Obecně je v přezkumném řízení zásadně možné přezkoumávat pravomocná rozhodnutí v případech, kdy je možné důvodně pochybovat o tom, že dané rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Zákon však umožňuje podrobit přezkumu i nezákonná závazná stanoviska (přestože nejde o samostatná rozhodnutí).

Podle § 149 správního řádu jej v přezkumném řízení může zrušit nebo změnit správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Na zahájení přezkumného řízení však není právní nárok. Podnět k přezkumnému řízení (který může podat kdokoliv) není návrhem na zahájení řízení, je na uvážení správního orgánu, zda shledá, že jsou nebo nejsou dány důvody opodstatňující zahájení přezkumného řízení. (Pokud správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.)

Pokud jde o možnou účast spolku na procesu zpracovávání závazného stanoviska, výklad právní úpravy je v tomto bodě nejednoznačný. Správní řád proces vydávání závazného stanoviska neupravuje, pouze odkazuje na obdobné nebo přiměřené použití obecných a zvláštních ustanovení o správním řízení.

Může být proto sporné, zda i v procesu vydávání závazného stanoviska má veřejnost zastoupená občanským sdružením právo účasti na tomto procesu (viz dále), anebo je na zvážení správního úřadu, nakolik jí tuto účast umožní. Pokud jde o snahu prosadit v souladu s Aarhuskou úmluvou co nejširší účast veřejnosti při výkonu veřejné správy, kloníme se k výkladu, že by se veřejnost tohoto procesu účastnit měla.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty