Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je nutné mít pro les vypracován plán péče?

Je nutné mít pro les (zvláštního určení) vypracován plán péče nebo lesní hospodářské osnovy? V případě, že ano, kdo takový plán vypracovává? Lesní správa anebo soukromý majitel lesa?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud jde o hospodaření v lese, rozlišuje zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, zásadně mezi lesními hospodářskými plány a lesními hospodářskými osnovami.

Lesní hospodářské plány (dále také LHP) jsou nástrojem vlastníka lesa k řádnému hospodaření v lesu, proto také náklady na jejich zpracování hradí sám vlastník.

Lesní zákon v § 24 stanovuje povinnost pořídit LHP (resp. zabezpečit jeho zpracování) právnickým osobám, které hospodaří se státními lesy, a ostatním právnickým a fyzickým osobám, pokud vlastní více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (tj. příslušného krajského úřadu), dobrovolně si však mohou nechat zpracovat lesní hospodářský plán a podle něj postupovat také ostatní vlastníci lesa, tj. soukromí vlastníci lesa o výměře menší než 50 ha. Po zpracování plánu musí být tento LHP předložen příslušnému orgánu státní správy lesů ke schválení.

Orgán státní správy lesů zkoumá toliko, zda není předložený LHP v rozporu s lesním zákonem ani jinými právními předpisy, a pokud tomu tak není, plán schválí. Proti rozhodnutí o neschválení se může vlastník lesa bránit námitkami u nadřízeného orgánu, jinak, resp. pokud s námitkami neuspěje, musí plán nechat přepracovat. LHP se zpravidla zpracovávají na období 10 let, je nutné zabezpečit zpracování samostatného plánu pro každých dalších  20 000 ha výměry lesa.

Lesní hospodářské osnovy jsou dokumenty v oblasti plánování, které podle § 25 lesního zákona slouží ke zjištění stavu lesa a k výkonu státní správy lesů v těch lesích, v nichž se nehospodaří podle lesního hospodářského plánu, v souladu s úmyslem zákonodárce mají sloužit také k seznámení vlastníků lesa se žádoucím způsobem péče o les.

Zpracovávají se na základě zadání orgánu státní správy lesů (tj. příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností), a to obdobně jako LHP zpravidla na dobu 10 let se stejnou dobou platnosti v určeném území, a vzhledem k jejich převažujícímu účelu nese náklady se zpracováním spojené stát. Obdobně jako LHP obsahují osnovy závaznou a doporučující část.

K tomu, aby byl však vlastník dotčeného lesa osnovou, resp. tedy její závaznou částí vázán, musí osnovu převzít protokolem o převzetí, toto právo mu náleží bezplatně. Pokud vlastník chce v lese hospodařit na základě zpracované osnovy a náležitě ji převezme, je pro něj vždy závaznou a nepřekročitelnou celková výše těžeb, a v případě vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, je závazný také podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Aby se mohly fyzické a právnické osoby, jejichž lesa se bude zpracovávaná osnova týkat, k této vyjádřit a oznámit orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy, musí příslušný orgán státní správy lesů záměr zadat zpracování osnovy vyhlásit formou nařízení obce.

Aby byla zajištěna náležitá odbornost zpracování všech tří typů dokumentů, a tak dosažen i vyšší stupeň ochrany lesa, mohou plány a osnovy zpracovávat toliko osoby, jimž byla udělena licence podle § 41 a násl. lesního zákona. Podmínkou jejího udělení je mimo jiné dosažení odborného lesnického vzdělání (vysokoškolského vzdělání lesnického směru) a stanovené doby odborné lesnické praxe (deset let), u právnické osoby musí tyto požadavky splňovat její odpovědný zástupce.

Plán péče o zvláště chráněná území je koncepčním nástrojem ochrany lesa v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny jsou především plány péče podle § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zpracování těchto dokumentů zabezpečuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení daného zvláště chráněného území a v případě národních parků a chráněných krajinných oblastí Ministerstvo životního prostředí. Plány péče o zvláště chránění území slouží zejména k navrhování opatření za účelem zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území.

Plány péče se schvalují na období zpravidla 10 až 15 let. Jejich realizaci následně zajišťují orgány ochrany přírody ke schválení plánů péče příslušné, tyto plány jsou také podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, pro fyzické a právnické osoby však závazné nejsou.

Podle § 36 lesního zákona upravujícím zvláštní ustanovení, týkající se hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení, platí, že ve prospěch účelového hospodaření v lesích zvláštního určení lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení lesního zákona, zejména pokud jde o velikost nebo přiřazování holých sečí. Tato opatření mohou být navržena v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově nebo je může stanovit rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Vlastníci lesů zvláštního určení  jsou povinni strpět omezení při hospodaření v nich (za to jim zásadně náleží náhrada zvýšených nákladů). Dále jsou povinni zajistit opatření uložená  orgánem státní správy lesů ke splnění účelu sledovaného  vyhlášením lesa jako lesa zvláštního určení (za provedená opatření přísluší vlastníku lesa opět náhrada zvýšených nákladů).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty