Poradna

Který úřad řeší problém s chemickým postřikem?

Na rozsáhlém lánu v těsném sousedství našich pozemků, na kterých máme dům, je opakovaně několikrát ročně prováděn postřik různými chemickými přípravky, které způsobují zdravotní potíže (pálení kůže, očí apod.) a úhyn rostlin na zahradách. Na který úřad se máme obrátit? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 27. 1. 2015

Odpověď poradny

Správním orgánem, který vykonává odborný dozor v oblasti hnojiv je podle zákona o hnojivech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (zákon č. 156/1998 Sb.)

Dle § 12 tohoto zákona je tento úřad povinen dozírat, zda zemědělští podnikatelé při používání hnojiv dodržují podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Nabízí se tedy možnost podat ústavu podnět k přezkoumání, zda podnikatel, hospodařící na daném pozemku, neporušuje některou z jemu uložených povinností. Mohlo by se jednat mj. o tato porušení zákona:

  • Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud  jejich použití může vést k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností pozemků sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i jeho širšího okolí. (§ 9 odst. 1 a 2, písm. c) zákona č. 156/1998 Sb. )
  • Při používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek. (§ 9 odst. 1 cit. zákona ve spojení s § 7 odst. 1 vyhlášky min. zemědělství č.377/2013 Sb.).   

Úřad je oprávněn provést šetření a případně zemědělskému podnikateli uložit opatření k nápravě (§ 13) či sankci za spáchání správního deliktu (v daném případě např. § 14a odst. 1 písm. a). Uložená pokuta za správní delikt může v tomto případě dosáhnout až 100 000 Kč.

Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů. (§ 9 odst. 6, 7). Další možností, která se nabízí, je tedy podat Ústavu žádost o poskytnutí těchto informací, a to podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, kdy jsou státní orgány povinny poskytnout nejen informace, kterými disponují, ale i ty, které jim jsou k dispozici ( § 1 odst. 1), tedy i informace, které si může úřad od podnikatele vyžádat (§ 9 odst. 6, 7 zákona č. 156/1998 Sb.)

Proti jednání Vašeho souseda se je dále možno bránit dle občanského práva. V souladu s § 1013 občanského zákoníku se můžete žalobou domáhat, aby se Váš soused nadále zdržel všech činností, kterými by Vás obtěžoval plyny, pachy či jiným nepříznivými vlivy, a to nad míru přiměřenou poměrům. V tomto případě byste u soudu museli dokázat, že sousedova činnost se vymyká poměrům běžným v místě Vašeho bydliště. (Obtěžují rovněž ostatní zemědělci své sousedy obdobným způsobem nebo je taková praxe výjimečná? Jsou postřiky prováděny v nevhodnou dobu, nevhodným způsobem, jinak, než je běžné a vhodné?)

Domníváte-li se, že jste utrpěli škodu v souvislosti s jednáním Vašeho souseda (např. uhynulé křoviny), můžete se po něm žalobou domáhat náhrady škody.

V tomto případě musíte u soudu prokázat, že Vám škoda vznikla, a že to bylo v přímém důsledku protiprávního jednání Vašeho souseda.

K eventuálnímu podání výše uvedených žalob doporučujeme obrátit se na advokáta.

Pro úplnost zbývá dodat, že přichází v úvahu i podání trestního oznámení, pokud byste se domnívali, že se Váš soused svým jednáním dopustil nějakého trestného činu, uvedeného v trestním zákoně (např. § 293 a § 294 zákona č. 40/2009 Sb.).

Kromě výše popsaných kroků Vám můžeme doporučit učinit vše, co můžete udělat sami. Pakliže jste ochotni nést v souvislosti s touto věcí i určité náklady, může se jednat na příklad o Vámi objednanou expertízu ze vzorku uhynulého stromu či z půdy na Vašem pozemku, která by mohla prokázat jejich kontaminaci chemickými či jinými látkami. Takovéto podklady mohou posloužit na příklad jako příloha k Vašemu návrhu Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému či dále jako důkaz v případném řízení soudním.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty