Poradna

Má soused povinnost udržovat svůj pozemek?

Kolem mého pozemku je nesekaná tráva a plevel po celý rok. Plevel mi roste do plotu a semení na můj pozemek. Je nějaká vyhláška, která upravuje nebo nařizuje, jak se musí vlastník pozemku starat o svůj pozemek? Kdo by to měl řešit? Městský úřad moji připomínku od roku 2006 ignoruje.

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 6. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 29. 1. 2015

Odpověď poradny

Při řešení Vašeho problému je vždy třeba vycházet z toho, že pozemek je třeba udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování pozemků sousedních. Toto vyplývá ze základní úpravy sousedských vztahů, která se nachází v ust. § 1013 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). V ust. § 1013 občanského zákoníku se obecně zakazuje vlastníkům nemovitostí obtěžovat své sousedy nad míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě. Tímto obtěžováním má zákon na mysli tzv. imise, tedy vnikání „čehokoli“ z jednoho pozemku na druhý. Proti porušení tohoto zákazu se vlastníci mohou bránit tzv. sousedskou žalobou podanou běžným způsobem k občanskoprávnímu soudu. Zde se vlastník může domáhat soudního zákazu obtěžujícího jednání. Úspěch v takovém soudním řízení pochopitelně stojí a padá s možností prokázat tvrzené jednání.
Blíže k tzv. sousedským žalobám.

V ustanovení § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“) je navíc stanovena povinnost mimo jiné odstraňovat plevely. Z toho vyplývá, že Váš soused je povinen odstraňovat ze svých pozemků plevel.

Pokud tomu tak není, dochází k porušení zákona a sousedovi může příslušný úřad udělit pokutu. Pokuta může být fyzické osobě (která zmíněným porušením  páchá přestupek) uložena až do výše 30 000 Kč (§ 79b odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči). Právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající (která páchá tzv. jiný správní delikt) je možno uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 79f odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči).

Pokutu ukládají v rámci své přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ust. § 73 zákona  o rostlinolékařské péči). Obraťte se proto s Vaším problémem na něj. Pokud zároveň požádáte, aby Vás úřad informoval o tom, jaká opatření ve věci učinil, musí tak učinit.

Toto vyplývá jak z ust. § 67 odst. 4 zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.), pokud by vlastníkem pozemku byla fyzická osoba, tak z ust. § 42 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), pokud je vlastníkem sousedního pozemku osoba právnická nebo fyzická osoba podnikající (pokud byl delikt spáchán v souvislosti s její podnikatelskou činností a nejednalo by se tak o přestupek, ale o jiný správní delikt).

Čtěte více o obraně proti neudržovaným pozemkům.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty